برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پایش خشکسالی مناطق شرق و جنوب شرق ایران از دیدگاه شاخص های متعدد خشکسالی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نحوي نيا محمدجواد,بابايي اكبر,اوسطي خالد,پارسي نژاد مسعود
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

سيستم هاي پايش در راستاي تدوين طرح هاي مقابله با خشکسالي و مديريت فعال آن، از ضروري ترين ابزار طراحي براي بررسي تغييرات مکاني و شدت خشکسالي در يک ناحيه مي باشند و بر اساس هشدارهاي اين سيستم ها، زمان و نوع عمليات پيش بيني شده براي مقابله با خشکسالي فعال مي شوند. بر اين اساس سيستم هاي پايش در تدوين طرح هاي مقابله با خشکسالي و مديريت آن از اهميت زيادي برخوردار هستند که بدين منظور از شاخص هاي خشکسالي براي بيان کمي اين پديده استفاده مي گردد. در اين مطالعه با توجه به وضعيت آمار بارندگي ايستگاههاي سينوپتيک موجود در مناطق شرق و جنوب شرق ايران، داده هاي بارش سالانه 8 ايستگاه سينوپتيک مشهد، اصفهان، سبزوار، بيرجند، زاهدان، کرمان، بندرعباس و يزد در يک دوره 45 ساله انتخاب گرديد. پس از بررسي صحت داده ها و انجام آزمون داده هاي پرت، همگني داده ها با استفاده از روش جرم مضاعف بررسي گرديد. نواقص آماري داده ها از روش همبستگي برطرف شده و سپس مقادير شاخص هاي PNPI، RAI و نيچه، SPI و SIAP محاسبه گرديد. بر اساس شاخص هاي متعدد خشکسالي با درجات متعدد در تمامي ايستگاهها به وقوع پيوسته است. شدت و فراواني خشکسالي در سه دوره 15 ساله بررسي شد. براين اساس، برمبناي شاخص هاي PNPI، RAI و نيچه شديدترين خشکسالي ها در 15 سال اول مورد مطالعه (1973 -1959)  و برمبناي شاخص SIAPو SPI شديدترين خشکسالي ها در 15 سال سوم مورد مطالعه(2003 -1389)  بوقوع پيوسته اند. بيشترين وقوع خشکسالي بر اساس شاخص PNPI مربوط به ايستگاه بندرعباس، بر اساس شاخصRAI ، مربوط به ايستگاه هاي مشهد و سبزوار، بر اساس شاخص نيچه مربوط به ايستگاه هاي اصفهان، سبزوار و يزد، بر اساس شاخص SPI مربوط به ايستگاه مشهد، بر اساس شاخصSIAP مربوط به ايستگاه هاي يزد و اصفهان بوده است. بر اساس شاخص هاي متعدد فراگيرترين سال هاي خشک مربوط به سال هاي 2001، 1973 بوده است. مجموع نمرات هر شاخص در ايستگاههاي شرق و شمال شرق نشان داد که شاخص هاي نمايه معيار بارندگي سالانه (SIAP) و ناهنجاري هاي بارش(RAI)  داراي دقت بيشتري هستند.
 
کلید واژه: خشکسالي هواشناسي، شرق و جنوب شرق ايران، SPI، SIAP
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 124   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی