برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیﺎﺑی ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺷﺮکﺖ «ﺑیﻤﻪ ایﺮان» ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮیﺲ ﺟﻨﺮال اﻟکﺘﺮیک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﻮر مسعود,شايسته شيرين
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰي ج.ا.ا و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر (رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻤﻪ اي) ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﻛﺖ «ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان» ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﭙﺮدازﻳﻢ. ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﻢ راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻬﺎم داران ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺧﻮد و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻮد آوري و ﻫﻢ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺑﺎزار ﺑﻴﻤﻪ، ﺑﺎ ﺳﻬﻢ 49.8 درﺻﺪي ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 88   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی