برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

باﻧکﺒیﻤﻪ؛ رویکﺮدی ﺟﺪیﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزاریﺎﺑی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟی در ایﺮان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ارسطو ايمان*,هاديان سميه
 
 *ﻛﻤﻴﺘﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

از دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﻳﺮان اﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﺨﺴﺖ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را اﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﺳﺖ. اﻣﺎﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﻴﻤﻪ اي، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاري، ﺻﺮاﻓﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ داراي ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺸﺘﺮك و ﻳﺎ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ در اﻳﺮان ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي در ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ اي در ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜﻲ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎﻧﻜﺒﻴﻤﻪ، راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار آن در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ اﻳﺮان را اراﻳﻪ دﻫﻴﻢ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 52   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی