برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧکﺪاری اﻟکﺘﺮوﻧیک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﺮوﭘی ﺷﺎﻧﻮن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كيماسي مسعود,باباصادقيان مهدي
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ روز اﻓﺰون روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺑﺎزارﮔﺮا و ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪار در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻒ در ﺷﻌﺐ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ارايه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل نبودن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺷﻌﺐ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ اﺳﻜﻨﺎس ﺟﺪﻳﺪ و اﻣﻬﺎي اﺳﻜﻨﺎس ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎيل ﻓﻮق اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻮآوري ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ رﺷﺪ ﻧﻜﺮده و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﺮآورده ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﺘﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از 34 ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﺮوﭘﻲ ﺷﺎﻧﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻼن. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﭼﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

 
کلید واژه: ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، آﻧﺘﺮوﭘﻲ ﺷﺎﻧﻮن، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻼن، ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی