برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ﺑﺮرﺳی ﺗﻄﺒیﻘی ﺑﺎﻧک ها و ﺗﻌﺎوﻧی های اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋی های اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗکﻨیک های MADM

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نصرتي عليرضا,تكلوي ورنياب فاطمه,پورصادق ناصر
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺘﻲ تر ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري، ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻧﻚ ها و ﺗﻌﺎوﻧﻲ هاي اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي هاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري اﻓﺰاﻳﺶ مي ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت هاي ﻋﻤﻴﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﺎﻧﻚ ها و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ها اﻋﺘﺒﺎر، اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﺘﺸﻜﻞ از 18 ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻧﻚ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻛﺎﺗﻠﺮ، ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻧﺒﻮه، ﻗﺴﻤﺘﻲ، ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﺤﻠﻲ و اﻧﻔﺮادي، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﺳﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ گيري ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ اول در ﺗﻜﻨﻴﻚ هاي AHP و TOPSIS و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻧﺒﻮه در ﺗﻜﻨﻴﻚSAW  مي ﺑﺎﺷﺪ.

 
کلید واژه: ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر، ﺑﺎﻧﻚ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، TOPSIS، SAW، AHP
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 127   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی