برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪیﺪ ﻣﺎﻟی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سعيدي علي,بيك زاده عباسي فرزانه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﻮ در داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻨﺪ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪي ارايه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻛﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻖ ﺑﺎزار (ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮور و ﻛﻨﻜﺎش در ادﺑﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻪ ارايه ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﻼت، ﻛﺘﺐ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ اول ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت، و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارايه ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد، در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻲ ازﻣﺪل ﻫﺎي ارايه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و ﺗﺠﺎرب ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارايه ﻣﻲ ﮔﺮدد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 92   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی