برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎیﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮیﺎن از کیﻔیﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل کﺎﻧﻮ-ﺳﺮوکﻮال

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مرادي هادي,همتي امين
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز بازاریابی خدمات مالی
زمان:  1389دوره 2
 
چکیده: 

ﻧﮕﺎه ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﻣﺮوزي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻮده ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺗﺤﻘﻴﻖﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪل ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﺎﻧﻮ و ﺳﺮوﻛﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺬف ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺧﻄﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه دارد. در اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﺮوﻛﻮال ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ارايه اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت از دﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ارايه اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺿﻌﻴﻒ و ﻗﻮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ شود. در دوﻣﻴﻦ ﮔﺎم از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮ و ﺳﺮوﻛﻮال، ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﺪام وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺳﺮوﻛﻮال ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ.

 
کلید واژه: ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺪل ﺳﺮوﻛﻮال، ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮ، ﺑﻴﻤﻪ، ﺳﻤﻨﺎن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 273   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی