نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کاهش غلظت یون سولفات در پساب خروجی واحد ABS به روش تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: علي زاده اوصالو علي*,سيدنجفي فردين
 
 *شركت ملي صنايع پتروشيمي، مركز پژوهش پتروشيمي تبريز
 
عنوان همایش: كنفرانس پتروشيمي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شرکت ملی صنایع پتروشیمی
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

در راستاي تعهد به توسعه پايدار و ضرورت هاي زيست محيطي و با توجه به بالاتر از حد مجاز بودن ميزان غلظت يونهاي سولفات در پساب خروجي واحدهاي انعقادسازي پليمري به دليل استفاده از عامل انعقاد ساز اسيدسولفوريك، لازم است ميزان يون سولفات تحت كنترل قرار گيرد. با توجه به فرايندهاي مختلف حذف يونهاي معدني و اسيدي (مانند يونهاي سولفات) از پساب، مانند روشهاي شيميايي (روشهاي آهک زني و استفاده از نمکهاي باريم و ...) و روشهاي غشايي و هزينه هاي بسيار زياد اجراي برخي از فرايندهاي فوق و تبعات زيست محيطي فراوان برخي از روشهاي اشاره شده (مانند روشهاي آهک زني)، تصفيه بيولوژيكي غيرهوازي روش بهينه اي براي کاهش و حذف يونهاي سولفات به نظر مي رسد. در اين راستا با تهيه يک setup آزمايشگاهي با حجم 500 ميلي ليتر و کشت گونه هاي مختلف باکتري SRB و افزايش مداوم يون سولفات به مجموعه و محاسبه تغييرات غلظت تجمعي يون سولفات و بررسي و آناليز ميزان غلظت يون سولفات نهايي موجود در هر يک از نمونه ها نتايج زير به دست آمد. در اين طرح در مرحله اول با شناسايي روشهاي بيولوژيكي موجود براي كنترل غلظت يونهاي معدني و سولفات، اقدام به كشت نمونه هاي ميكروارگانيزمها نموده و ميكروارگانيزم مناسب مورد استفاده مانند (Sulfate Reducing Bacteria) SRB از محيط كشت شده استخراج مي گردد. در ادامه با تامين شرايط محيطي لازم براي رشد ميكروارگانيزمها، جمعيت ميكروبي افزايش يافته و زمينه براي ورود خوراك محتوي يونهاي سولفات آماده مي شود. در ادامه با كاهش خوراك ميكروارگانيزمها و افزايش غلظت يونهاي سولفات در محيط، تحمل پذيري ميكروارگانيزمها تقويت گرديده و در ادامه با قطع خوراك آنها، اين ميكروارگانيزمها شروع به استفاده از يونهاي سولفات به عنوان منبع غذايي مي نمايند. تحليل نتايج آزمايشات حاكي از آن است استفاده از روشهاي بيولوژيكي يكي از مناسبترين گزينه ها براي كنترل پساب محتوي يون سولفات مي باشد و ميزان غلظت يون سولفات در نمونه ها پس از زمان ماند 40 ساعت به 12% مقدار اوليه كاهش يافته است.

 
کلید واژه: پساب اسيدي، تصفيه بيولوژيكي، تصفيه غير هوازي، Sulfate Reducing Bacteria) SRB)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 324   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی