برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین مهارت های روانی با اضطراب ورزشی در ورزشکاران نخبه ورزش های مختلف در شهرستان شیراز

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رضواني اصل رضوان*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

امروزه توسعه مهارت هاي رواني براي تعديل اضطراب در شرايط سخت رقابت از عوامل مهم موفقيت ورزشكاران در سطوح بالاي ورزشي به شمار مي آيد. هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين مهارت هاي رواني بااضطراب ورزشي در ورزشكاران نخبه ورزش هاي مختلف در شهرستان شيراز در سال 1387 است. روش اين تحقيق توصيفي واز نوع ميداني است. ابزار اندازه گيري شامل پرسشنامه سنجش مهارت هاي رواني اسميت، استچوتز و اسمول (1995) و پرسشنامه اضطراب ورزشي مارتن و همکاران (1990) است. روايي و پايايي اين پرسشنامه ها موفقيت آميز گزارش شدند. نمونه آماري تحقيق  128ورزشكار نخبه رشته هاي مختلف ورزشي است.پس از جمع آوري داده ها از روش هاي آمار توصيفي واستنباطي-ضريب همبستگي پيرسون براي تحليل داده ها استفاده شد. آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان داد بين مهارت هاي رواني بامقياس اضطراب ورزشي (r=.20) رابطه معني داري وجود دارد. همچنين بين مهارت هاي رواني با خرده مقياس اعتماد به نفس(r=.35) رابطه معني دار مشاهده شده است وبا اضطراب بدني واضطراب شناختي به ترتيب (r=-.11 و r=-.12) همبستگي ضعيف و منفي وجود دارد. به عبارتي ورزشكاران نخبه با افزايش مهارت هاي رواني خود حد بهينه اي از اضطراب را براي رقابت هاي ورزشي تجربه كرده اند.

 
کلید واژه: مهارت هاي رواني، اضطراب ورزشي، ورزشكار نخبه، ورزش هاي مختلف
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 875   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی