نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آقاخاني نادر,بقايي رحيم,رهبر نرگس
 
 
 
عنوان همایش: همايش رويكردهاي نوين ارزشيابي آموزشي در علوم پزشكي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، معاونت آموزشي
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آموزش مهمترين عنصر بهره وري در توسعه بخشها از جمله بخش بهداشت و درمان است. با مساعد سازي زمينه جهت استفاده بهينه از منابع موجود، آموزش بايدبه نحوي باشد كه دانشجويان بتوانند دانش و مهارت لازم را براي حرفه آينده خود کسب نمايند. متاسفانه فارغ التحصيلان جديد عليرغم داشتن پايه قوي تئوري از تبحر، مهارت و کارايي کافي در محيط هاي باليني برخوردار نبوده و در فرايند مشگل گشايي دچار ضعف هستند. درک ديدگاه دانشجويان در مورد مشكلات آموزش باليني آنان کمک مي کند تا عملا از کاستي هاي مربوطه اطلاع حاصل و تدابير مربو ط به مقابله با اين موارد توسط مديران و مسئولين انجام شود.
روش کار: اين پژوهش با هدف بررسي مشکلات آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه بر حسب مشخصات دموگرافيک (سن، جنس، وضع تحصيلي ،سال تحصيلي و معدل ترم قبل) و مشكلات آموزش از نظر وضعيت برنامه ريزي آموزشي، عملكرد اساتيد باليني، عملكرد پرسنل درماني، امكانات آموزشي در محيط درماني با گرد آوري اطلاعات از 56 نفر انترن به صورت سرشماري صورت گرفت. پس ازتصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشکده و دانشگاه، نسبت به گرد آوري داده ها جهت واحدهاي پژوهش اقدام گرديد. داده ها با استفاده از پرسشنامه مربوط به ويژگي هاي دموگرافيک و پرسشنامه اي در مورد ديدگاه دانشجويان گردآوري و مورد تجزيه و تحليل واقع شدند
.
يافته ها: پس از تجزيه و تحليل داده ها و نتيجه گيري نهايي در رابطه با بررسي مشکلات آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اطلاعات به دست آمده به شرح زير بيان شده اند: بيشترين تعداد واحدهاي مورد پژوهش در سنين 25-20 سالگي بوده اند
(%82.1). از نظر جنسيت، (%39.52) از واحدهاي پژوهشي مونث و (%71.60) مذكر بودند. اكثر موارد پژوهش (%85.71) مجرد بودند. اكثر واحدهاي پژوهشي (%64.28) داراي معدل (14-16.99) هستند و بيشتر واحدهاي پژوهشي (%55.35) در شهريور 86، آزمون پره انترني داده اند. در رابطه با هدف اول پژوهش يعني تعيين مشکلات آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه از نظر وضعيت برنامه ريزي آموزشي مشخص شد كه %51.8 از واحدهاي پژوهش، وضعيت را متوسط و %48.2 آن را بد مي دانستند. ديدگاه هيچيك از افراد مورد بررسي نسبت به وضعيت برنامه ريزي آموزشي خوب نبود. در رابطه با هدف دوم پژوهش يعني تعيين مشکلات آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه از نظر عملكرد اساتيد باليني مشخص شد كه %69.6 از واحدهاي پژوهش وضعيت را متوسط و %30.4 آن را بد مي دانستند. هيچيك از افراد موردبررسي از وضعيت برنامه ريزي آموزشي را خوب نمي دانستند. در رابطه با هدف سوم پژوهش يعني تعيين مشکلات آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه از نظر عملکرد و همكاري پرسنل درماني مشخص شد كه %75 از واحدهاي پژوهش اين شرايط را بد، %21.4 از واحدهاي پژوهش وضعيت را متوسط و %3.6 آن را خوب مي دانستند. در رابطه با هدف چهارم پژوهش يعني تعيين مشکلات آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه از نظر امکانات آموزش در محيط درمان مشخص شد كه %7 از واحدهاي پژوهش شرايط را بد، %78.6 از واحدهاي پژوهش وضعيت را متوسط و %8.9 آن را خوب مي دانستند.
بحث و نتيجه گيري: بهبود و ارتقاي كيفيت آموزش باليني، مستلزم بررسي مستمر وضعيت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است كه در اين رابطه نظرات و ايده هاي دانشجويان، به عنوان عنصر آموزشي، مي تواند راه گشاي برنامه هاي آينده باشد. دانشجويان به عنوان دريافت كنندگان خد مات حرفه اي مدرسان، بهترين منبع براي شناسايي رفتارهاي آموزش باليني مدرسان خود و مشكلات موجود در محيط اموزش باليني خود هستند. آموزش باليني موثر چند بعدي است و به برنامه ريزي قوي نياز دارد و براي يادگيري بهتر دانشجويان، بايد محيط هاي آموزشي به نحو مطلوب طراحي شوند. ضروري است كه با بررسي بيشتر درباره عوامل موثر بر ارتقاي كيفيت آموزش باليني، موجب حضور فعال و موثر دانشجويان در عرصه هاي آموزشي - درماني شده تا با تكيه بر تجربه هاي ارزنده خود، فعالانه به امر آموزش باليني بپردازند .

 
کلید واژه: مشکلات آموزش باليني، دانشجويان پزشکي، اروميه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 331  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی