نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه سبک زندگی جوانان و فعالیت فراغت در شهر شیروان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صالح آبادي ابراهيم,سليمي امان آباد محسن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره ملي اوقات فراغت و سبك زندگي جوانان
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  وزارت ورزش و جوانان
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مطالعه سبک زندگي قابليت بيشتري براي شناخت دقيق تر از رفتارها و پيش بيني آنها را دارا مي باشد. بررسي رفتارهاي واقعي با رويکرد کشف انسجام و الگومندي يا به عبارتي مطالعه سبک زندگي، مي تواند جايگزيني مناسب براي بررسي نگرش ها و ارزش ها باشد. پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه سبک زندگي جوانان و فعاليت فراغت در شهر شيروان انجام شده است. هدف از اجراي اين تحقيق پاسخ به اين سوال بوده که آيا بين سبک زندگي جوانان و اوقات فراغت رابطه وجود دارد؟ اين پژوهش يک مطالعه زمينه يابي از نوع همبستگي مي باشد. قلمرو زماني پژوهش، زمستان سال 1390 بوده، جامعه آماري 29466 و حجم نمونه 380 نفر از جوانان 15 تا 29 سال شهر شيروان و روش نمونه گيري خوشه ا ي چند مرحله اي بوده است. به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با ضريب آلفاي کرونباخ  0.84استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها نيز از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي و ضريب رگرسيون استفاده شد. طبق نتايج بدست آمده تاييد شده است که نوع سبک زندگي برفعاليت فراغت تاثير دارد. همچنين مصرف فرهنگي، اولويت مکان، اولويت هزينه اي و اولويت خريد نيز بر فعاليت فراغتي تاثيرگذار هستند.

 
کلید واژه: سبک زندگي، مصرف فرهنگي، فعاليت فراغت، جوانان، شيروان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 61   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی