برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث در شهرستان تربت حیدریه و نظام مراقبت و پیشگیری از آن سال های 1387-1385

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اعتصامي راد محمدرضا,حسيني زهره
 
 
 
عنوان همایش: همايش جامعه ايمن
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  شهرداری تهران
زمان:  1388دوره 2
 
چکیده: 

توسعه اجتماعي اقتصادي و بهره مندي از امكانات جديد بدون زير ساخت هاي فرهنگي و اجتماعي و تغيير الگوهاي زندگي بدون توجه به پيش نيازهاي مهم براي پذيرش اين دگرگونيها، همه به اين منجر شده است كه ميزان بروز حوادث، تلفات انساني و زيانهاي اجتماعي رواني ناشي از آن به شدت افزايش يافته و تبديل به يك مشكل ملي شود. ايجاد حوادث نه تنها يك بار بزرگ بيماري و ايجاد كننده مرگ و معلوليت است بلكه بر تمامي مسايل جاري جامعه موثر است. در دهه هاي اخير با درك بهتر از مباني پديده وقوع آسيبها و شناسايي عوامل و علل موثر بر آ ن ها و همچنين شناخت امكانات مختلف براي كاهش بروز حوادث، موجب شده است تا جوامع مختلف در جهت ايجاد نگرش نوين در باورهاي موجود در زمينه آسيبها كه همان جامعه ايمن مي باشد گام بردارند.
با توجه به اين كه جامعه ايمن درپي ايجاد نگرش نوين درباره باورهاي موجود در زمينه آسيبها است. اين تغيير نگرش مستلزم آموزش مداوم مردم منطبق بر باورهاي بنيادين جامعه است براي ايجاد نگرش ايمن بايد فرهنگ ايمني را در تمام ابعاد زندگي مردم گنجاند. اين رويكرد كلي نيازمند بررسي وضعيت موجود و تعيين الگوي آسيب و به تبع آن برنامه ريزي هاي اجرايي و آموزشي و مداخلات لازم ديگر مي باشد. بنابراين تصميم گرفته شد كه پژوهشي شهرستان تربت حيدريه با عنوان بررسي اپيدميولوژيك حوادث در شهرستان و نظام مراقبت و پيشگيري از آن را طي سال هاي 1387-1385 انجام شود.
مواد و روش ها: بررسي حاضر از نوع توصيفي چند متغيره مي باشد كه در آن ضمن مشورت با افراد و كاركنان داراي تجربه و مرور متون،
پرسشنامه ها و فرم ثبت اطلاعات مربوط به بروز حوادث و سوانح در مناطق مختلف شهري و روستايي شهرستان طراحي شد به طوري كه كليه حوادث اتفاق افتاده بررسي و اطلاعات مربوط به آن ها در طي دوره زماني 2 ماهه با مراجعه به آمار مركز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش آن بررسي شد. روايي پرسش نامه و فرم ثبت اطلاعات به وسيله روايي محتوا و پايايي آن به وسيله آزمون و آزمون مجدد بررسي شد که با ضريب همبستگي 85 درصد قابل قبول بود. تجزيه و تجليل داده ها با استفاده از spss version 11 انجام شد و براي توصيف دارو ها از انواع جداول توزيع فراواني و نمودارهاي مربوطه استفاده شد و تحليل داده ها به روش فنومنولوژي (تحقيق كيفي (انجام شد
يافته ها: بررسي وقوع حوادث بيانگر اين موضوع است كه طي سال هاي 85 تا 87 ميزان بروز حوادث در مناطق شهري شهرستان تربت حيدريه بيشتر از مناطق روستايي بوده است كه اين وضعيت در شهرستان تقريبا حالت ثابتي را داشته است. در سه سال گذشته اولويت بروز حوادث با تصادف موتور سوار و ضربه بوده است. ميزان بروز حوادث موتوري در كوچه و خيابان نسبت به ساير محل ها به طور چشم گيري در طي سال هاي 85 تا 87 بالا تر بوده است، وليكن ميزان بروز حوادث موتوري در كوچه و خيابان از سال 85 تا سال 87 روند كاهشي را داشته است به طوري که در سال 85، 85، درصد موارد، در سال 86، 78 دصد موارد و در سال 87، 86 درصد موارد حوادث موتوري را تشکيل داده است. حدود 52 تا 56 در صد حوادث ناشي از سقوط در طي سال هاي 85 تا 87 ناشي از سقوط در منطقه شهري تربت حيدريه ثبت گرديده است.
حدود 63 درصد حوادث منجر به سقوط در محيط منزل اتفاق افتاده است. بعد از منزل كوچه و خيابان، اماكن ورزشي و تفريحي، محل كار، مدرسه و اماكن عمومي به ترتيب داراي بالاترين اولويت بوده اند و 76 درصد حادثه ديدگان مذكر بوده اند. بيشترين موارد وقوع حوادث ناشي از ضربه در طي سه سال 85 تا 87 در ابتدا در منزل گزارش شده، بعد از آن محل كار و سپس اماكن ورزشي و تفريحي از مكان هايي بوده اند كه حادثه ضربه در آن ها بيشتر اتفاق افتاده است. اما روند ايجاد حوادث در اثر ضربه در طي سال هاي 85 تا 87 كاهشي بوده است. سه اولويت اصلي شهرستان كه مي بايست راه كارهاي مناسب براي حل و اصلاح آنها طراحي گردد در درجه اول حوادث موتوري و سپس سقوط و ضربه بوده است. 5 محل اولويت بندي شده بر حسب وقوع حوادث در شهرستان در ابتدا منزل، سپس كوچه و خيابان و در دنباله بزرگراه و جاده بوده و اولويت چهارم و پنجم به محل كار و اماكن عمومي تعلق داشته است و بيشترين گروه سني آسيب پذير و تاثيرپذير ناشي از حوادث، در اولويت اول گروه سني 24-20 سال با 19 درصد موارد، بعد از گروه سني 19-15 سال با 16 درصد موارد در مرتبه سوم گروه سني 29-25 سال با 12 درصد موارد بوده است. در طي اين سه سال از طريق ترسيم الگوي آسيب در شهرستان و ايجاد هماهنگي درون بخشي بين واحدهاي ستادي مركز بهداشت شهرستان عمليات زيادي در جهت كنترل سير حو ادث گوناگون از قبيل برگزاري همايش ها و جلسات آموزشي، مانور، بازديد از اماكن عمومي، كارگاهها و منازل صورت گرفته و به دنبال آن فعاليت هاي اجرايي و آموزشي انجام شده است. نظام هماهنگي بين بخشي و اقدامات ادارات شهرستان در دست انجام است.
نتيجه گيري: باهم و در كنارهم مي توان جامعه اي ايمن ايجاد كرد كه آموزش ها و باورهاي ايمني در فرهنگ آن رسوخ كرده باشد كه اين امر با ترسيم الگوي آسيب در جامعه و مداخلات لازم براي افزايش آگاهي، تغيير نگرش و كسب مهارتهاي ايمني مردم جامعه و توانمندسازي آنان همراه است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 145   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی