برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk) و زیره سبز (Cuminum cyminum) تحت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اصغري پور محمدرضا*
 
 *گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زابل
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت پسماند
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست
زمان:  1387دوره 4
 
چکیده: 

كمپوست به عنوان يك منبع جايگزين كودهاي شيميايي براي افزايش حاصلخيزي خاك و توليد محصول به طور گسترده اي در زراعت ارگانيك استفاده مي شود. هدف از اين تحقيق مطالعه تاثير كمپوست توليد شده از زباله شهري بر روي شاخص هاي رشدي،‌ كيفيت و مراحل فنولوژيكي دو گياه دارويي اسفرزه (Plantago ovata Forsk) و زيره سبز (Cuminum cyminum)،‌ همينطور تعيين ميزان مطلوب كاربرد كمپوست در شرايط مزرعه اي بود. آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و در سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان انجام شد. اين مطالعه اثرات 4 سطح 5، 10، 15 و 20 تن كمپوست در هكتار (بر مبناي وزن خشك) بر زمان وقوع مراحل فنولوژيك، خصوصيات مورفولوژيك، ‌عملكرد و اجزاي عملكرد و خصوصيات كيفي دو گياه اسفرزه و زيره سبز را بررسي مي كند. اين مقاله تنها اثرات كمپوست بر مراحل فنولوژيك و خصوصيات گياهي اين دو گياه را بررسي مي كند. نتايج اين آزمايش نشان داد كه روزها و درجه روزهاي رشد تجمعي در طول مراحل مختلف رشد در هر دو گياه در مقادير مختلف كمپوست تا اندازه زيادي مشابه بود. اما مقادير كمپوست اثر معني داري بر خصوصيات مورفولوژيك هر دو گياه داشت، ‌به طوريكه با افزايش مقدار كمپوست تا 10 تن در هكتار غالب اين خصوصيات از يك روند افزايشي برخوردار بود. عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک با کاربرد کمپوست افزايش يافت. بالاترين عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك اسفرزه و زيره سبز در مقدار 10 تن كمپوست در هكتار به دست آمد. افزايش عملکرد به وضعيت بهتر عناصر غذايي در خاک هاي تحت اين تيمار نسبت داده شد. در مقادير بيشتر كمپوست به علت محتواي بالاي نمك و فلزات سنگين عملكردها كاهش يافت. مي توان نتيجه گرفت كمپوست توليد شده از زباله مي تواند كود آلي مناسبي براي زراعت ارگانيك گياهان دارويي باشد و كاربرد 5 تا 10 تن در هكتار كمپوست حداكثر عملكرد محصول در گياهان دارويي اسفرزه و زيره سبز را نتيجه مي دهد.

 
کلید واژه: كمپوست زباله، كشاورزي ارگانيك، اسفرزه، ‌زيره سبز، عملكرد و اجزاي عملكرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 66  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی