برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعيين مقادير رفرنس براي ماکزيمم تهويه ارادي در ميان دانشجويان دانشکده پزشکي جهرم در سال 1382

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كارگرفرد افروز*,زارعيان پروين,كتابچي فرزانه
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کازرون
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر اندازه گيري ماکزيمم تهويه ارادي (MVV) در دانشجويان سالم دانشکده پزشکي جهرم و تحقيق رابطه بين ماکزيمم تهويه ارادي و حجم بازدمي سريع در ثانيه اول (FEV1) بوده است.
مواد و روش تحقيق: اين تحقيق به روش مقطعي-توصيفي و بر روي 131 دانشجوي سالم غيرسيگاري (79 زن و 52 مرد) در سنين 24-18 سال انجام گرفت. از دستگاه اسپيرومتر ثبات و تکنيک مدار بسته براي تعيين ماکزيمم تهويه ارادي استفاده گرديد. دم و بازدم هاي عميق و سريع فرد در مدت 15 ثانيه ثبت شد. از آناليز رگرسيون خطي براي بدست آوردن معادلات پيش بيني کننده و از متغيير حجم بازدمي سريع در ثانيه اول به عنوان متغيير مستقل استفاده شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف استاندارد ماکزيمم تهويه ارادي در مردان 9/36±5/106 ليتر و در زنان 5/20±97/71 ليتر بدست آمد. ميزان ماکزيمم تهويه ارادي در اين گروه سني از دانشجويان نسبت به مقدار گزارش شده در بعضي از کشورهاي آسيايي کمتر است. وقتي از حجم بازدمي سريع در ثانيه اول به عنوان متغيير مستقل استفاده شد معادلات پيش بيني کننده براي ماکزيمم تهويه ارادي در زنان، حجم بازدمي سريع در
 ثانيه اول ×1/28 و در مردان، حجم بازدمي سريع در ثانيه اول ×95/28 بدست آمد.
نتيجه گيري: ميزان ماکزيمم تهويه ريوي در اين گروه سني از جوانان کمتر از مقدار گزارش شده در بعضي از کشور هاي آسيايي است. همچنين اين مطالعه نشان داد که همچون مطالعات پيشين در سطح جهاني بين ماکزيمم تهويه ارادي و حجم بازدمي سريع در ثانيه اول رابطه معني دار وجود دارد و از معادلات پيش بيني کننده و متغير حجم بازدمي سريع در ثانيه اول مي توان براي پيش بيني مقدار ماکزيمم تهويه ارادي استفاده نمود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 70  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی