برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی برخی عوامل مرتبط با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ملكي راد علي اكبر,راهزاني كبري*,شريعت زاده سيدمحمدعلي,اميني مقدم انوشه,روشن ضمير فرشاد
 
 *دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اراك
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: راديكالهاي آزاد اتم ها يا مولكول هايي هستند كه مي توانند آسيب هاي فراواني را به بدن وارد سازد. آلاينده هاي محيطي از عوامل افزاينده توليد راديكال هاي آزاد هستند. در بدن سيستم هاي خاصي جهت مقابله با راديكالهاي آزاد به نام سيستم دفاع آنتي اكسيداني وجود دارد. عدم تعادل بين توليد راديكال هاي آزاد و سيستم دفاع آنتي اكسيداني باعث استرس اكسيداتيو مي شود كه مي تواند زمينه ساز بيماري ها باشد. جهت پيشگيري از ايجاد بيماري در اراك كه شهري صنعتي است، برخي عوامل مرتبط با ظرفيت آنتي اكسيداني تام بزاق دانش آموزان 17-15 ساله اين شهر را بررسي كرديم.
روش تحقيق: اين مطالعه، مطالعه اي مقطعي تحليلي بود كه نمونه گيري به روش چند مرحله اي انجام گرفت. نمونه ها 720 نفر از دانش آموزان 17-15 ساله اراك بودند. افراد پرسشنامه اي در خصوص اطلاعات مربوط به عوامل دموگرافيك و رژيم غذايي پر كردند. ظرفيت آنتي اكسيداني تام بزاق با روش
FRAP اندازه گيري شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي استفاده شد.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار ظرفيت آنتي اكسيداني تام بزاق 065/053/1 بود. بين ظرفيت آنتي اكسيداني بزاق و مصرف شير، تحصيلات مادر و پدر همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت.
P و r به ترتيب عبارت بودند از (02/، 004/0، 045/0 و 087/0، 11/0 و 076/0).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد ظرفيت آنتي اكسيداني دانش آموزان شهر اراك پايين تر از مطالعات ديگران بوده كه بعنوان ناهنجاري آنتي اكسيداني مي تواند زمينه ساز بيماريها گردد. چون بين تحصيلات والدين و رژيم غذايي همبستگي مثبتي با ظرفيت آنتي اكسيداني وجود داشت، شايد دادن آگاهي هاي لازم و رعايت رژيم غذايي بتواند باعث كاهش استرس اكسيداتيو و پيشگيري از بيماريها گردد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 104  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی