برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اندازه گیری تغییرات مقدار گلوتاتیون ناشی از پاراکوات در پلاسمای موش صحرایی به روش HPLC

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حامي زهرا*,قاضي خوانساري محمود
 
 *گروه فارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از اين مطالعه اندازه گيري تغييرات مقدار گلوتاتيون ناشي از پاراکوات در پلاسماي موش صحرايي به روش HPLC ميباشد. پاراکوات از طريق اکسيداتيواسترس و تشکيل ROS منجر به کاهش ذخاير گلوتاتيون احيا (GSH) و افزايش گلوتا تيون اکسيد (GSSG) ميشود. بنابراين بکارگيري روشي دقيق و حساس براي اندازه گيري اين آنتي اکسيدان در پلاسما براي ارزيابي پاتولوژيکي بسياري از بيماريها سودمند است. HPLC با آشکارساز فلورسانس يکي از مناسبترين روشها براي اندازه گيري گلوتاتيون مي باشد.
روشها: در اين مطالعه از ماده فلورسانس 9- فلوئورنيل متيل کلروفرمات
(FMOC) براي مشتق سازي عامل آمين گلوتاتيون استفاده شد. بدين منظور پلاسماي جمع آوري شده از موش صحرايي که در مواجهه با پاراکوات در 4 دوز 20-60 mg/kg قرار گرفته بودند با استونيتريل مخلوط و سانتريفوژگرديد. محلول رويي در بن ماري 40oC تحت جريان هوا کاملا خشک گرديد. 50ml آب معمولي و بافر بورات با pH=9 و 100 ml محلول FMOC 500 mg/ml به آن اضافه شد و پس از مخلوط کردن در دماي اتاق به مدت 15 دقيقه مشتق سازي شد. سپس 20 ml از اين ماده به دستگاه HPLC با ستون C18٬ فاز متحرک متانول-بافر فسفات (v/v40:60) و λex=260 nm λem=315nm تزريق گرديد.
نتايج: با توجه به نتايج بدست آمده ميزان گلوتاتيون اکسيد تنها در دوز
60 mg/kg پاراکوات افزايش معني داري در مقايسه با گروه کنترل نشان داد.
نتيجه گيري: روش بکار گرفته شده توانست گلوتاتيون را مشتق سازي و جداسازي نمايد ولي براي دستيابي به نتايج با کميت و کيفيت بالاتر مطالعات بيشتري در زمينه مشتق سازي و انتخاب شرايط کروماتوگرافي مورد نياز است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 132  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی