نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نوروتوکسیسیتی دیازینون بر رده های سلولی PC12 و SKNMC در محیط کشت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: باقري محبوبه*,افصحي الهام,فقيه ميرزايي احسان,رجبعليان سعيد
 
 *دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده دامپزشکي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: حشره كش ديازينون به صورت گسترده در كشاورزي استفاده مي شود. عليرغم اينكه مطالعات مختلف اثرات نورتوكسيك اين سم را گزارش كرده اند همچنان احتمال اثرات افتراقي اين سم بر سلول هاي عصبي مطرح است. در مطالعه حاضر احتمال سميت افتراقي ديازينون بر دو رده سلولي عصبي SKNMC و PC12 بررسي شد.
روش كار: كشت سلول در
DMEM حاوي 10 درصد سرم جنين گاوي، 100 واحد در ميلي ليتر پني سلين و 100 ميكروگرم در ميلي ليتر استرپتومايسين انجام شد. سلولها با غلظتهاي نهايي 1 تا 100 ميکروگرم در ميلي ليتر سم مجاور شده و به مدت 72 ساعت انکوبه شدند. در پايان رشد سلول با روش MTT-assay سنجيده شد.
نتايج: درصد مرگ سلول در غلظت هاي 1 و 10 و 25 و 50 و 100 ميكروگرم در ميلي ليتر ديازينون براي
رده 8.5 SKNMC و 17/28 و 62 و 66/89 و 5/98 درصد بود. تفاوت معني دار در بقاي سلول ها در غلظت هاي 10 ميكروگرم در ميلي ليتر و بالاتر مشاهده شد (p<0.05). درصد مرگ سلولي براي رده 60.25, 27.5, 1, 2 PC12 و 66/87 درصد بود. كاهش معني دار رشد سلولي در غلظت هاي بالاتر از 25 ميكروگرم در ميلي ليتر مشاهده شد IC50 .(p<0.05) ديازينون در دو رده سلولي SKNMC و PC12 به ترتيب 59/16 و 17/38 ميکروگرم در ميلي ليتر بدست آمد.
نتيجه گيري: نتايج حاكي از اين است كه سلول هاي
SKNMC حساسيت بيشتري نسبت به رده PC12 از خود نشان مي دهند و اين مطلب در جهت اثبات فرضيه ماست كه سميت ديازينون بر بافت هاي عصبي مختلف متفاوت است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 127  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی