برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ضایعات پاتولوژیک بافت کبد و تغییرات آنزیم های کبدی آلانین ترانس امیناز و آسپارتات ترانس آمیناز ناشی از مسمومیت حاد استامینوفن در رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: فاطمي اردستاني فائزه,دادخواه تهراني ابوالفضل,ابراهيمي سيدمهدي,اسماعيلي شهناز
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به مصرف روزافزون و آثار سوء استامينوفن، در اين تحقيق اثرات حاد هپاتوتوکسيک و درماني اين دارو در رت هاي نوزاد و بالغ مورد بررسي قرار گرفت.
روش: در يک مطالعه تجربي، 24 سر رت در دو گروه 12 تايي بالغ و نوزاد انتخاب و به طور تصادفي به سه دسته چهارتايي تقسيم شدند. گروهها به ترتيب، با مقادير بالا
(450 mg/Kg.b.w) و دوز درماني (25 mg/Kg.b.w) استامينوفن (پاراستامول) تيمار شدند. به موازات آن گروهي از حيوانات با بافر فسفات (PBS) تيمار شده و به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شدند. همه رت ها 24 ساعت بعد کشته و نمونه هاي بافتي در محلول فرمالين 10% بافر خنثي پايدار گرديدند. پس از طي کردن مراحل آماده سازي بافتي و تهيه بلوک هاي پارافيني، مقاطعي به قطر 6 ميکرون از بافتها تهيه و به روش H&E رنگ آميزي شدند. به طور همزمان، نمونه هاي سرم جمع آوري و سطح آنزيم هاي کبدي آلانين ترانس اميناز (ALT) و آسپارتات ترانس آميناز (AST) به وسيله اتوآناليزر اندازه گيري گرديدند.
نتايج: در مطالعات ميكروسكوپي بافت كبد رت هاي دريافت کننده دوزتوکسيک استامينوفن اعم از بالغ و نوزاد، نکروز انعقادي مرکز لوبول هاي کبدي، نفوذ سلول هاي التهابي، تورم، دژنرسانس آبکي و دژنرسانس گرانولار سلول هاي کبدي و آثار نکروز تکي اين سلول ها مشاهده گرديد. در رت هاي دريافت کننده دوز درماني، نکروزهاي کانوني پراکنده، پرخوني و نفوذ سلول هاي التهابي وجود داشت. ضايعات بافتي مذكور در بالغين بيشتر از نوزادان بوده است. در بررسي آنزيم هاي کبدي در بالغين افزايش
ALT و در نوزادان افزايش AST معني دار (P<0.005) بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد شدت و وسعت ضايعات ايجاد شده در رت هاي بالغ بيشتر از نوزادان بوده که اين امر مي تواند بدليل القاي بيشتر سيستم سيتوکروم
P450 و نيز سيستمهاي دفاعي در سلولهاي کبدي نوزادان نسبت به بالغين باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 198  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی