برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات عصاره هیدروالکلی بهار نارنج (Citrus aurantium) روی خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی- بطنی خرگوش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: منتظري حسين*,خوري وحيد,آزادبخت محمد
 
 *مرکز تحقيقات قلب و عروق گلستان، دانشگاه علوم پزشکي گرگان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: گزارش هاي متعدد در منابع مختلف در مورد اثرات قلبي و عروقي گياه بهار نارنج (Citrus aurantium) اشاره شده است. در مطالعه حاضر اثرات غلظت هاي مختلف (4/0، 8/0، 6/1، 2/3) عصاره هيدروالكلي اين گياه روي خواص الكتروفيزولوژيك گره دهليزي بطني با كمك مدل گره دهليزي- بطني ايزوله خرگوش مورد مطالعه قرار گرفت.
روشها: اين مطالعه از نوع تجربي است. در تمام آزمايش ها خرگوش هاي نر نيوزلندي با استفاده از تکنيک پرفيوژن گره دهليزي بطني ايزوله در شرايط مناسب آزمايشگاهي و در 2 گروه جداگانه انجام شد يك گروه كنترل (تيرود) كه خواص الكتروفيزيولوژيك گره مورد مطالعه قرار گرفت. در گروه دوم كليه مراحل فوق بعد از اضافه كردن عصاره با غلظت هاي
(3.2, 1.6, 0.8, 0.4) mg/L تكرار شد. تعداد گروههاي مورد آزمايش 2 گروه و جمعا 12 خرگوش مورد بررسي قرار گرفت. آناليز آماري و آناليز منحني هاي غيرخطي نيز با كمك نرم افزار spss و روش Marquardt انجام گرفت.
نتايج: نتايج اين تحقيق بيانگر تاثير معني دار غلظت هاي مختلف عصاره گياه در كاهش پارامترهاي الكتروفيزولوژيك پايه (ونكباخ، زمان تحريك ناپذيري كاركردي) و رفتارهاي وابسته به سرعت (تسهيل و خستگي) گياه مي باشد. به طوري که زمان تحريك ناپذيري كاركردي از
166.4±4.07 ميلي ثانيه در كنترل به 158.1±2.8 ميلي ثانيه در غلظت 1.6 mg/L عصاره رسيد. همچنين زمان ونكباخ از 148.6±3.2 ميلي ثانيه در كنترل به 144±2.4 ميلي ثانيه در غلظت 1.6 mg/L عصاره كاهش معني دار نشان داد (P<0.05). ميزان تسهيل و خستگي به ترتيب در غلظت هاي (3.2, 1.6, 0.8) و (3.2, 1.6) mg/L كاهش معني داري نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق براي اولين بار اثرات درموتروپ مثبت عصاره بهار نارنج را مطرح مي كند و مي تواند به عنوان يك تونيك قلبي مورد استفاده قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 81  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی