برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تناسب بین شغل و شاغل و تاثیر آن بر هوش هیجانی کارکنان (مطالعه موردی در بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوري داوود,نوري ياسمن,احمدي فرشته
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  مديران ايده پردار كارين، انجمن علمي بازرگاني ايران
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

يکي از مهمترين مباحث در رشته مديريت منابع انساني تناسب بين شغل و شاغل است، که از متغيرهاي اساسي تاثيرگذار بر بهره وري نيروي انساني مي باشد. لذا هدف اصلي اين پژوهش بررسي تناسب بين شغل و شاغل و تاثير آن بر هوش هيجاني کارکنان بيمارستان هاي دولتي شهر کرمانشاه مي باشد. روش پژوهش از نوع توصيفي و از شاخه پيمايشي مي باشد؛ ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد؛ به منظور سنجش هوش هيجاني، از پرسشنامه استاندارد هوش هيجاني ماير و سالوي، و براي سنجش تناسب بين شغل و شاغل پرسشنامه هاي دانش، مهارت و توانايي شغلي بانک اطلاعات شغلي بين المللي (O*NET) استفاده شده است. پايايي پرسشنامه هوش هيجاني 0.79 و پايايي پرسشنامه سنجش تناسب بين شغل و شاغل 0.81 به دست آمد و چون آلفاي کرونباخ هر دو پرسشنامه بيش از 0.7 مي باشند، بنابراين هردو پرسشنامه از پايايي لازم برخوردار بودند.
حجم جامعه آماري مورد نظر 300 نفر از پرسنل بيمارستان هاي دولتي شهر کرمانشاه مي باشد. براساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از بين آن ها تعدادي به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد که در نهايت 156 پرسشنامه جمع آوري گرديد. جهت تعيين نرمال بودن داده هاي بدست آمده از آزمون کولموگروف - اسميرنوف استفاده شد و نتايج آزمون نرمال بودن داده ها را تاييدکرد؛ فرضيات تحقيق با انجام آزمون
T مستقل به بوته آزمون قرارداده شدند و تاثير معني دار و مثبت آن ها به اثبات رسيد. نتايج حاکي از آن است که در جامعه مورد پژوهش کارکناني که از لحاظ شغلي متناسب بوده اند، نمره هوش هيجاني بالاتري را کسب کرده اند. نتيجه ديگري که از اين پژوهش بدست آمد بيانگر اين واقعيت بود که فقط حدود 40% از کارکنان از لحاظ شغلي کاملا متناسب بودند و ازاين لحاظ اين سازمان ها در وضعيت ضعيفي قرار دارد.

 
کلید واژه: هوش هيجاني، تناسب شغلي، دانش شغلي، مهارت شغلي، توانايي شغلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 153   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی