برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات هپاتوتوکسیک عصاره آبی گیاه گاو زبان در رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: زمان سلطاني فرزانه,نصيري اصل مرجان,كريمي رعنا,ممقاني راد پروانه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اثرات سميت كبدي گونه غربي گياه گاو زبان به علت وجود آلكالوئيدهاي پيروليزيدين پذيرفته شده است. هدف اين تحقيق بررسي اثر سميت كبدي عصاره آبي گل گاو زبان بومي ايران (Echium amoemom L) بر كبد موش صحرايي بوده است.
روشها: در اين مطالعه 50 سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار مورد بررسي قرار گرفتند. عصاره آبي گل گاو زبان به ميزان 100, 200 و 
400mg/kgبه مدت 7 روز متوالي و به صورت داخل صفاقي تزريق شد. سطوح ترانس آمينازها و آلكالن فسفاتاز سرم در گروه هاي تجربي و كنترل اندازه گيري شد. نمونه هاي بافت كبد نيز پس از طي مراحل معمول بافت شناختي و تهيه لام توسط ميكروسكپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند. كليه يافته هاي بدست آمده مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
نتايج: در اين مطالعه دوز ميانه كشنده عصاره آبي گياه گاو
زبان (CL %95, 2.54, 1.62) g/kg 2.03 بدست آمد. در سطح سرمي آنزيم هاي آلكالن فسفاتاز و آلانين ترانس آميناز گروه هاي تجربي در مقايسه با گروه كنترل كاهش معني دار (p<0.05) مشاهده گرديد ولي تغيير معني داري در سطح آسپارتات ترانس آميناز ديده نشد .(p>0.05) بررسي بافت شناختي كبد نيز فيبروز، التهاب و يا ساير ضايعات سلولي و بافتي را نشان نداد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده از اين بررسي، از آنجا كه آنزيم هاي كبدي افزايش نيافتند و همچنين ضايعه بافتي و سلولي مشاهده نگرديد، به نظر مي رسد كه عصاره آبي اين گياه اثر سميت كبدي نداشته باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 130  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی