برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر میدان الکترومغناطیسی با شدت 250 میکروتسلا روی فعالیت آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز سرم موش آزمایشگاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: تركمن فهيمه,حاج احمديان علي,جعفري حسين,سيرتي ثابت مجيد,خباز فرهاد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: استفاده فراوان از منابع تغذيه الکتريکي موجب شده است تا افراد زيادي در معرض ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي پايين با فرکانس 60-50 هرتز قرار گيرند. تاکنون گزارشات متناقضي در ارتباط با اثر ميدان هاي الکترومغناطيسي روي سيستم هاي زنده ارايه شده است. آنزيم آسپارتات ترانس آميناز يا AST آنزيمي است كه واكنش برگشت پذير تبديل آسپارتات به اگزالواستات را كاتاليز مي كند. آنزيم آسپارتات ترانس آميناز از آنزيمهاي غيراختصاصي خون است كه افزايش آن در سرم بيانگر ازدياد آسيب سلولي است. افزايش اين آنزيم به خصوص در بيماريهاي كبدي مشاهده مي شود. هدف اين مطالعه بررسي اثر ميدان مغناطيسي با شدت 250 ميکروتسلا و فرکانس پايين روي فعاليت آنزيم آسپارتات ترانس آميناز سرم موش آزمايشگاهي بود.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي 24 موش نژاد آلبينو به چهار گروه شش تايي تقسيم شدند. گروه هاي آزمون به مدت 30 روز و روزانه به مدت يک ساعت در ميدان مغناطيسي با شدت 250 ميکرو تسلا و فرکانس 25، 50 و 100 هرتز قرار گرفتند. گروه کنترل در شرايط مشابه ولي بدون ميدان مغناطيسي قرار گرفت. بعد از 30 روز از حيوانات نمونه خون گرفته شد. فعاليت آنزيم
AST در سرم به روش كنيتيكي بر اساس تبديل آسپارتات به اگزالواستات و مصرف NADH در 37 درجه سانتيگراد سنجش شد. ميزان تغيير جذب در طول موج 340 نانومتر توسط دستگاه طيف سنج اپندورف مدل ECOM-E 6125 بررسي گرديد. از نرم افزار spss جهت بررسي آماري داده ها استفاده گرديد.
نتايج: فعاليت آنزيم
AST سرم موش براي گروه هاي قرار گرفته در معرض فرکانس 25، 50 و 100 هرتز در مقايسه با گروه کنترل افزايش داشت. تفاوت معني داري با 05/ p<0بين گروه ها وجود داشت.
بحث: در اين مطالعه افزايش فعاليت آنزيم آسپارتات ترانس آميناز سرم موش در ميدان هاي مغناطيسي با شدت 250 ميکرو تسلا و فرکانس 25، 50 و 100 هرتز نسبت به گروه کنترل مشاهده شد که بيان گر اثر ميدان مغناطيسي بر روي سلول هاي پارانشيم کبدي در شرايط آزمايش مي باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 112  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی