نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مکانیسم اثرات دیابت تجربی بر روند تحمل نسبت به مرفین در موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جوهرچي خجسته,جرجاني معصومه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تعدادي از مشکلات نورواندوکراين از جمله ديابت سبب تغيير در اثر ضد دردي مرفين و تحمل به آن ميشوند. اثر ضد دردي مرفين در موشهاي ديابتيک تحمل يافته در مقايسه با غير ديابتيکها به طور معني داري کاهش نشان داده است. ولي مکانيسم آن کاملا مشخص نيست. مطالعه حاضر نقش واسطه اي نيتريک اکسايد (NO) را در ايجاد تحمل به مرفين در مدل حيواني بررسي ميکند.
روشها: ديابت با تزريق آلوکسان
(100 mg/kg/sc) ايجاد شد. اثر ضد دردي بوسيله تست صفحه داغ بررسي گرديد. با تزريق مرفين سولفات (7 mg/kg/ip) تک دوز و در پنج روز متوالي تحمل ايجاد شد. سپس، ادرار 24 ساعته حيوانات جمع آوري و ميزان نيتريت ادراري به روش اسپکتروفتومتريک با استفاده از واکنش Griess اندازه گيري و احياي نيترات با واناديوم کلرايد انجام شد. از ال-آرژنين (100 mg/kg/i.p.) و آمينوگوآنيدين (50 mg/kg/i.p.) به ترتيب به عنوان پيش ساز و مهار کننده سنتز NO استفاده شد.
نتايج: در گروه ديابتيک اثر ضد دردي مرفين تک دوز افزايش، ولي بعد از القاي تحمل کاهش يافت
(P<0.001). ميزان نيتريت ادراري در گروه ديابتيک بيشتر بود. ال-آرژنين به طور معني داري توليد NO را در حيوانات ديابتيک تحمل يافته به مرفين افزايش داد در حاليکه آمينوگوآنيدين آنرا کاهش داد. همچنين زمان پاسخ به محرک دردناک در موشهاي ديابتيک درمان شده با ال-آرژنين نسبت به غير ديابتيکها افزايش داشته و اين حيوانات نسبت به اثر ضد دردي مرفين تحمل بيشتري نشان دادند. به تناسب درمان با آمينوگوانيدين سبب کاهش ميزان تحمل به مرفين در حيوانات ديابتيک شد.
نتيجه گيري: به نظر ميرسد در تاثير ديابت بر اثر ضد دردي مرفين و روند تحمل به آن
NO داراي نقش واسطه اي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی