برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نقش 17-بتا استرادیول بر روی حساسیت بارورفلکس ها در سیستم اتونومیک موش های صحرایی ماده

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محققي عذرا,پورشاناظري علي اصغر,سلطان پور نرگس,اميني فاطمه,خاتمي فريبا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات نشان داده اند که استروژن (17-بتا استراديول) نقش حفاظتي قلبي عروقي مهمي را ايفا مي کند و هسته (NTS) از نواحي مغزي است که در تنظيم عملكرد قلب و گردش خون سهم به سزايي دارد. در اين تحقيق نقش استروژن بر روي حساسيت بارورفلکس در هسته دسته منزوي (NTS) از طريق سيستم اتونوميک در موش هاي صحرايي ماده مورد ارزيابي قرار گرفته است.
روش كار: مطالعه‌ي حاضر از نوع مداخله اي-تجربي مي باشد كه بر روي 32 سر موش صحرايي با وزن 20 ± 250 گرم از نژاد ويستار صورت گرفت. موش ها ابتدا تحت القاي بيهوشي قرار گرفته و اوارکتومي شده، سپس با استفاده از کپسول هاي حاوي استروژن يا حلال آن كپسول ‌گذاري شدند. پس از طي شدن دو هفته ريكاوري، وريد وشريان فمورال به ترتيب جهت تزريق فنيل افرين، جهت ثبت فشار متوسط شرياني و ضربان قلب كانول گذاري شدند. هسته
 NTS‌پس از كرانيوتومي محدود و در معرض قرار گرفتن هدف گيري شده و داروهاي آتروپين و پروپرونولول و سالين در نقاط هدف تزريق شدند. داده ها از طريق دستگاه Power lab براي محاسبه حساسيت بارورفلکس (D HR/D MAP) جمع آوري گرديد و براي آناليز آماري داده ها از روش آزمون t Test و آناليز واريانس ANOVA استفاده شد.
نتايج: استروژن در شرايط حاد افزايش فشار، سبب افزايش پاسخ
براديكاري گرديد "05/ "P<‌0حساسيت بارورفلکس ها (BRS) در گروه دريافت کننده استروژن با تفاوت معني دار آماري "01/ "P<0‌نسبت به گروه شاهد افزايش يافت. حساسيت بارورفلكس‌ها (BRS) هم در گروه شاهد و هم دريافت کننده استروژن پس از تزريق آتروپين نسبت به حالت تزريق پروپرونولول و سالين با تفاوت معني دار آماري "01/ "P<0‌‌كاهش نشان داد.
بحث و نتيجه گيري: مي توان نتيجه گرفت که: استروژن در شرايط حاد افزايش فشار خون بيشتر از طريق سيستم پاراسمپاتيک بر
NTS موثر است و اين موضوع مي تواند امتيازي بر متد هورمون درماني/استروژن درماني باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 47  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی