نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تشدید سندروم ترک مورفین توسط داروی OTC (فعالکننده آنزیم گلوتاتیون-ترانسفراز) در موش کوچک آزمایشگاهی نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سهرابيان حسن*,صحرايي هدايت,زراعي علي بمان
 
 *گروه زيست شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تجويز مكرر مورفين منجر به القا وابستگي به اثرات مختلف اين دارو مي شود. در هنگام بروز وابستگي به مورفين غلظت آنتياكسيدانهاي طبيعي در بدن كاهش مييابد و به همين دليل تجويز آنتياكسيدانهاي مختلف توانسته است كه از بروز سندروم ترك در مدلهاي حيواني و نيز در انسانهاي معتاد جلوگيري كند. در اين تحقيق اثر تجويز دوزهاي مختلف OTC كه يك عامل تحريك كننده آنزيم گلوتاتيونترانسفراز را بر سندروم ترك ناشي از مورفين در موش كوچك آزمايشگاهي بررسي كرديم.
مواد و روشها: در اين تحقيق از موشهاي كوچك نر نژاد
Swiss-Webster با ميانگين وزني 25-30 گرم استفاده شد. موشها به روش مارشال به مورفين وابسته شدند و داروي OTC در روزهاي القا وابستگي (كسب) و يا در روز تست (بيان) به حيوانات تزريق شد.
نتايج: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه تجويز داروي
OTC در دوزهاي 10 ،5mg/kg و 20 در روزهاي القا وابستگي سبب افزايش ميزان پرش و مقدار مدفوع بصورت وابسته به دوز ميشود. همچنين هنگامي كه اين دارو در روز تست و 20 دقيقه قبل از شروع تست مورد استفاده قرار گرفت باعث افزايش بيان وابستگي به مورفين در دوز 20mg/kg گرديد.
نتيجه گيري: از اين آزمايشها نتيجه ميگيريم كه فعال شدن سيستم گلوتاتيون دروني باعث افزايش علايم ترك مورفين در موشهاي كوچك آزمايشگاهي ميشود كه ممكن است به دليل تخليه سلولها از گلوتامات در اثر افزايش فعاليت سيتم گلوتاتيون دروني باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی