برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

هم سنگی زیستی بلوس کلوزانتل ساخته شده با مواد اولیه از دو منشا مختلف

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جاهدي نيا مريم*,عرب حسينعلي,رسولي علي,شمس غلامرضا
 
 *گروه فارماکولوژي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مطالعات همسنگي زيستي روش علمي و عملي مناسب جهت ارزيابي کيفيت داروهاي ژنريک و بررسي خصوصيات فارماکوکينتيکي آنها در مقايسه با داروهاي مرجع مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي همسنگي زيستي کلوزانتل ساخته شده توسط يکي از شرکت هاي داخلي با مواد اوليه از دو منشا خارجي مختلف مي باشد بدين منظور تعداد 30 راس گوسفند که از نظر نژاد، وزن و سن يکسان بودند در دو گروه 15 تايي تحت آزمايش قرار گرفتند. اين مطالعه به علت طولاني بودن نيمه عمر دارو، به روش موازي انجام گرديد. در گروه اول (گروه آزمون) به هر گوسفند يک بلوس 500 ميلي گرمي کلوزانتل ساخت شرکت داروسازي رازک با مواد اوليه شرکت اسپانيايي و در گروه دوم (گروه مرجع)، به هر گوسفند به همان ميزان قبلي داروي کلوزانتل ساخت همان شرکت با منشا سازنده اصلي (يانسن بلژيک) خورانده شد. از گوسفندان مورد آزمايش در زمانهاي 0 ، 4 ، 8 ، 12 ، 16 ، 20 ، 24 ، 32 ، 48 ، 72 ساعت پس از تجويز دارو خونگيري به عمل آمد. پس از استخراج دارو توسط استونيتريل، نمونه ها به دستگاه HPLC تزريق شدند. پس از تعيين نمودارهاي غلظت خوني براي هر گوسفند، ميانگين غلظت خوني و فاکتورهاي فارماکوکنيتيکي مختلف شامل Tmax (زمان رسيدن به حداکثر غلضت خوني) Cmax (حداکثر غلظت خوني) و AUC (سطح زير منحني) براي هر دارو محاسبه گرديد. براي مقايسه داده هاي فارماکوکينتيک از آزمون T-student و F-test با فاصله اطمينان 90% استفاده شد. ميانگين Cmax در گروه مرجع 56.38±14.28 ميکروگرم در ميلي ليتر و در گروه آزمون 51.44±10.55 بدست آمد ميانگين Tmax در گروه مرجع 22.63±2.81 ساعت و در گروه آزمون 23.72±1.83 بود، در حاليکه ميانگين AUC در گروه مرجع 2037.87±423.65 و در گروه آزمون 2785.00±427.72 بوده است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 112  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی