برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین مقدار سیپروفلوکساسین با روش HPLC و مطالعات بیواکیوالانسی آن در داوطلبین سالم

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: امامي جابر,خادمي زاده مرجان
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: هنگام ارزيابي ايمني و موثر بودن فراورده هاي ژنريک همواره فراهمي زيستي آنها يکي از دغدغه هاي فکري مسوولين نظام دارويي مي باشد. بنابراين، مراجع نظام دارويي راهکارهايي را جهت تضمين انجام مطالعات فراهمي زيستي فراورده هاي مشابه از يک دارو تدوين نموده اند. با توجه به مطالب فوق الذکر، هدف از مطالعه حاضر، بررسي هم ارزي زيستي قرص سيپروفلوکساسين توليد داخل با نمونه استاندارد آن سيپروبي مي باشد.
روشها: جهت اندازه گيري غلظت سيپروفلوکساسين در پلاسماي داوطلبين، ابتدا يک روش حساس، دقيق و سريع
HPLC با فاز معکوس راه اندازي گرديد. دارو و استاندارد داخلي با استفاده از دي کلرومتان استخراج و با 80 % محلول 0.01 kH2PO4 مولار در آب مقطر ديونيزه و 20% استونيتريل (PH, 3) در طول موج 278 nm با استفاده از ستون کروماتوگرافي C18 آناليز شدند. مطالعات درون تن در 14 داوطلب سالم بعد از تجويز يک دز منفرد دارو در دو نوبت متوالي و به صورت متقاطع انجام شد. هم ارزي زيستي با مقايسه Tmax ,Cmax ,AUC 0- ¥ ,AUC 0-12 بررسي گرديد. فاصله اطمينان 90% نسبت لگاريتم پارامترهاي فارماکوکنيتيکي فراورده آزمون به مرجع محاسبه گرديد.
نتايج: منحني استاندارد در محدوده غلظتي
6-25.0 mg/ml خطي بوده، درصد خطاي نسبي و ضريب تغييرات در همه غلظتهاي مورد بررسي کمتر از 10% بدست آمد. کمترين غلظت قابل اندازه گيري و حد قابل آشکارسازي به ترتيب 100 و 250 ng/ml بدست آمد. تفاوت معني داري بين نسبت پارامترهاي کنيتيکي ¥-AUC 0 و Cmax و Tmax فراورده آزمون به مرجع مشاهده نشد و فاصله اطمينان 90% بين 8/0 و 25/1 واقع شد.
نتيجه گيري: فراورده ژنريک سيپروفلوکساسين با همتاي مرجع خود بيواکيوالان مي باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی