برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر حجامت بر رادیکالهای آزاد و ظرفیت آنتی اکسیدانها

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شريعت زاده سيدمحمدعلي,ملكي راد علي اكبر,سيادتي سيدمحمد,صفايي نيك مينا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در بدن انسان سيستمهاي خاصي براي مقابله با آسيبهاي حاصل از راديكالهاي آزاد وجود دارد كه بنام دفاع آنتي اكسيداني معروفند و زماني كه عدم تعادل در ميزان توليد راديكالهاي آزاد و سيستم دفاع آنتي اكسيداني پيش آيد اين حالت را استرس اكسيداتيو ميگويند كه ميتواند عامل ايجاد بيماريهاي مختلف باشد. بررسي تاثير حجامت در تعادل سيستم دفاع آنتي اكسيداني و كاهش راديكالهاي آزاد.
روش تحقيق: در اين بررسي 30 نفر از مراجعه كنندگان به يكي از مراكز حجامت تهران (با مجوز از مركز تحقيقات حجامت ايران) بطور تصادفي و بر اساس اطلاعات دموگرافيك، سن و جنس انتخاب گرديدند. پارامترهاي استرس اكسيداتيو به اين ترتيب اندازه گيري شد كه ظرفيت آنتي اكسيدانهاي تام پلاسما با روش
(FRAP) و ميزان پراكسيداسيون ليپيدي با روش (TBA) قبل از حجامت و دو هفته بعد از آن ارزيابي و سپس نتايج بدست آمده توسط نرمافزار SPSS، با استفاده از آزمون توصيفي و آزمون تحليلي آناليز گرديد.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار و ميزان پراكسيداسيون ليپيدي افراد قبل و بعد از مداخله به ترتيب
9.1156.28, 11.126.8, 3.38.087, 2.080.131 بود. كه ظرفيت آنتي اكسيداني تام سرم اختلاف معني داري را نشان داد (P=0.36)، اما كاهش پراكسيداسيون ليپيدي معني دار نبود (P=0.492).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد دو هفته بعد از مداخله ميزان ظرفيت آنتي اكسيداني تام سرم بطور معني داري افزايش مييابد، در واقع سيستم آنتي اكسيداني بعد از حجامت تقويت ميشود. ميزان پراكسيداسيون ليپيدي نيز كاهش پيدا ميكند، لذا كاهش راديكالهاي آزاد و بعد از حجامت احتمالا ميتواند شاخصهاي استرس اكسيداتيو را بگونهاي تنظيم كند كه زمينه فرد جهت ابتلا به بيماريهاي مختلف كاهش يابد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 172  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی