برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی در کودکان طلاق

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوري پورلياولي رقيه*,خوش كنش ابوالقاسم,رسولي رويا
 
 *دانشگاه شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه و هدف: طلاق از مهمترين پديده هاي حيات انساني به شمار مي آيد که نه تنها تعادل رواني دو انسان، بلکه تعادل رواني فرزندان، بستگان، دوستان و نزديکان را نيز بهم مي ريزد. هدف اين پژوهش بررسي آموزش مهارتهاي زندگي بر کيفيت زندگي و خودکارآمدي در کودکان طلاق است.
روش: روش پژوهش حاضر نيمه تجربي بوده که نمونه مورد مطالعه شامل 26 کودک طلاق (11 پسر و 15 دختر) بين حيطه سني 9 تا 12 با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و پس از انتساب تصادفي آزمودني ها به دو گروه کنترل و آزمايش از پرسشنامه کيفيت زندگي کودکان و مقياس خودکارآمدي کودکان استفاده شد. آموزش به شکل کارگاه توسط کارشناسان مجرب انجام گرديد و اطلاعات مربوطه قبل و بعد از آموزش سنجيده شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي تحليل کواريانس، آزمون شاپيرو ويلک و آزمون لوين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج:افته ها نشان دادند که آموزش موجب ارتقاء کيفيت زندگي و خودکارآمدي در کودکان طلاق مي شود. تفاوت نمره حاصله در گروه آزمايش و کنترل معني دار بود (
p<0.05).
بحث و نتيجه گيري: آموزش مهارت هاي زندگي به کودکان طلاق، آنها را توانمند مي كنند تا دانش، نگرشها و ارزش هايشان را به فعليت برسانند و باعث افزايش خودکارآمدي کودکان طلاق شده که اين تاثير زيادي بر کيفيت زندگي آنان خواهد داشت
.

 
کلید واژه: مهارتهاي زندگي، کيفيت زندگي، خودکارآمدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 270  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی