برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه سبک های مقابله ای و سلامت روانی دختران و پسران نوجوان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كوكبي فاطمه,نظرزاده فريده*,حسيني سيده صغري
 
 *دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: نوجواني دوره اي پر از تغيير و چالش است که مي تواند براي نوجوانان استرس زا و دشوار باشد و تمام منابع بالقوه او را فرا خواند. يكي از متغيرهاي موثر بر سلامت رواني در دوره نوجواني سبك هاي مقابله اي است كه نوجوان براي رويارويي با فشارهاي رواني محيط خود به كار مي گيرد. لازاروس و فولکمن (1984) معتقدند که مقابله عبارتند از مجموعه کوشش هاي شناختي و رفتاري براي غلبه بر مطالبات بيروني و دروني که به نظر فرد انرژي بر و فراتر از منابع موجود است. توجه به سلامت رواني افراد با توجه به سبک هاي مقابله اي آنها در تحقيقات بسياري مورد توجه و تاکيد قرار گرفته است (استينر و همکاران، 2002). از طرفي تعداد بسياري از مطالعات به منظور تبيين تفاوت در مقابله با تنيدگي از طريق متغيرهاي جمعيت شناختي بر نقش با اهميت جنسيت تاکيد کرده اند (متيود، 2004). در واقع تحقيقات نشان داده است که دختران و پسران در واکنش به عوامل تنديگي زا و استفاده از سبک هاي مقابله اي به طور متفاوت عمل مي کنند، به بيان ديگر متغير جنسيت در تبيين تفاوت در شيوه مقابله با عوامل تنيدگي زا نقش با اهميتي ايفا مي کند (هايد و پلانتف، 1995؛ توماس و ويليامز،1991). بنابراين، از آنجاييکه تعداد مطالعات انجام شده در زمينه رابطه بين سبک هاي مقابله اي و سلامت روان با توجه به متغير جنسيت اندک و گاهي متناقص است؛ اين پژوهش به بررسي رابطه سبک هاي مقابله اي و سلامت رواني دختران و پسران نوجوان شهر مشهد پرداخته است و با توجه به مطالب گفته شده فرضيه هاي پژوهش عبارتند از: 1-بين خرده مقياس هاي سبک هاي مقابله اي و خرده مقياس هاي سلامت رواني در پسران رابطه معناداري وجود دارد. 2- بين خرده مقياس هاي سبک هاي مقابله اي و خرده مقياس هاي سلامت رواني در دختران رابطه معناداري وجود دارد. 3- بين پسران و دختران در ميزان به کارگيري سبک هاي مقابله اي تفاوت معناداري وجود دارد. 4-بين سبك هاي مقابله اي و سلامت رواني كل دختران و پسران تفاوت معني-داري وجود دارد. 5- بين سلامت رواني دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.
روش پژوهش: پژوهش حاضرتوصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان دبيرستاني پسر و دختر شهر مشهد که در سال 92-91 مشغول به تحصيل بودند. نمونه آماري، تعداد 120 نفر از دانش آموزان دختر و پسر (60 دختر و 60 پسر) هستند که به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي،انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي (
ACS) و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين سبک هاي مقابله اي و سلامت رواني و مولفه هاي تشکيل دهنده آن رابطه مثبت معني دار وجود دارد (
p<0.05). داده هاي همچنين نشان مي دهد که بين خرده مقياس هاي سلامت رواني و سبك هاي مقابله اي دختران تنها در سبك مراجعه به ديگران و خرده مقياس افسردگي (سلامت عمومي) رابطه معني داري وجود دارد. (p<0.05، r=-0.22). بين دختران و پسران در ميزان به کار گيري سبک هاي مقابله اي فقط در سبک کارامد تفاوت معني داري مشاهده شده است. در نهايت نيز نتايج به دست آمده نشان داد که بين سلامت رواني كل دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد (p<0.05، r=0.03).
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد که سبک هاي مقابله کارآمد و مراجعه به ديگران با سلامت رواني و مولفه هاي تشکيل دهنده آن رابطه مثبت معني دار دارند، يعني افرادي که اين سبک هارا بيشتر به کار مي برند، سلامت رواني بيشتري دارند. همچنين نتايج نشان مي دهد که دختران بيشتر از پسران از سبک مقابله اي مراجعه به ديگران (يک سبک مقابله اي هيجان مدار) استفاده مي کنند و در مقابل نوجوانان پسر بيشتر از سبک هاي کارامد (سبک مقابله اي مسئله مدار) استفاده مي کنند. اين نتايج همسو با تحقيقات داعي پور و بيان زاده (1379)؛ هرمان استال، استملرو پترسون (199?) و متيود (2004) است. در نهايت به منظور تبيين تفاوت هاي جنسيتي در راهبردهاي مقابله اي مي توان به فرضيه اجتماعي شدن تاکيد کرد به طوري که نقش جنسيتي سنتي دختران براساس ويژگيهايي همچون پيوند جويي، آشکار سازي هيجاني، فقدان قاطعيت و .. توصيف مي شود و اين ويژگي ها مقابله مسئله مدار را براي زنان سخت مي کند(متيود، 2004).

 
کلید واژه: سبک هاي مقابله اي، سلامت رواني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 276  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی