برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقايسه رابطه عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان پسر دوره راهنمايي مدارس استعداد درخشان و عادي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دهقاني فهيمه*,اميري شعله
 
 *دانشگاه اصفهان
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: عزت نفس نوعي ارزشيابي است که فرد در خصوص خود انجام مي دهد و معمولا آن را حفظ مي کند که اين امر بيانگر نوعي نگرش تاييد يا عدم تاييد است (کوپر اسميت،1990). كوپراسميت چهار عامل را در تحول عزت نفس كودك و نوجوان مهم مي داند كه عبارتند از 1- ارزشي كه كودك يا نوجوان از ديگران دريافت مي كند 2- تجربه همراه با موفقيت، در موقعيتي كه فرد خودش را در تعادل با محيط مي بيند 3- تعريف شخصي كودك و نوجوان از موفقيت و شكست 4- شيوه ارتباط فرد با انتقاد (شيير و همکاران، 2001). يکي از دلايل مهم توجه پژوهشگران به مفهوم عزت نفس، تاثير بالقوه آن بر سلامت است. فردي كه از احساس ارزشمندي بالايي برخوردار است، به راحتي قادر است با تهديدها و وقايع فشارآور بيروني مواجه شود (کوهن، 2004). در مقابل عزت نفس پايين با انواع مشکلات سلامت روان از جمله افسردگي، اضطراب، سوء مصرف مواد، دشواري در ايجاد و حفظ روابط پايدار و اداره ضعيف فشار رواني و خودکشي مرتبط است (کار، 1385). از آنجايي که مدارس استعداد درخشان داراي شرايط خاص پذيرش و محيط آموزشي متفاوت نسبت به مدارس عادي مي باشند، ممکن است موجب احساس ارزشمندي اجتماعي متفاوتي شود و در نتيجه بر عزت نفس دانش آموزان موثر باشد و در نتيجه چنين عواملي مي تواند موجب تفاوت بين سلامت روان اين دو گروه دانش آموزان باشد. از اين رو هدف پژوهش حاضر بررسي و مقايسه عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان مدارس استعداد درخشان و عادي مي باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصيفي همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي بود که در مدارس پرورش استعداد درخشان و عادي شهر يزد مشغول به تحصيل بودند. دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي مدرسه استعدادهاي درخشان، 60 نفر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و از بين دانش آموزان عادي به روش نمونه گيري خوشه اي از بين مدارس راهنمايي عادي شهر يزد و از بين مناطق 1و2 منطقه 2 و از اين منطقه يك مدرسه راهنمايي به شيوه تصادفي گزينش و از بين دانش آموزان سال سوم 60 نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند. گردآوري داده ها به کمک آزمون هاي پرسشنامه سلامت عمومي
(GHQ-28) و فرم کوتاه پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت صورت گرفت.
يافته ها: نتايج بررسي داده ها نشان داد که ميانگين نمرات متغيرهاي عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان مدرسه استعداد درخشان به ترتيب برابر با
106.54 و 19.08 و نمرات متغيرهاي عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان مدرسه عادي به ترتيب برابر با 101.16 و 27.16 بود. به منظور مقايسه متغيرهاي عزت نفس و سلامت روان مدارس از آزمون تي استفاده شد. نتايج اين آزمون نشان داد که بين عزت نفس (t=-2.013، sig=0.046) و سلامت روان (t=-4.046، sig=0.001) دانش آموزان مدارس عادي و استعداد درخشان تفاوت معني داري وجود دارد. همچنين به منظور بررسي رابطه بين عزت نفس با سلامت روان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج اين آزمون نشان داد که بين عزت نفس، سلامت روان و مولفه هاي آن در هر دو مدرسه استعداد درخشان و عادي رابطه مثبت معني دار در سطح 0.01 وجود دارد.
مقدار اين همبستگي در گروه استعداد درخشان بين عزت نفس با سلامت روان، علائم جسماني، اضطراب، اختلال در عملکرد و افسردگي به ترتيب برابر با -0.63، -0.33، -0.57، -0.42 و -0.60 بود و مقدار اين همبستگي در گروه عادي بين عزت نفس با سلامت روان، علائم جسماني، اضطراب، اختلال در عملکرد و افسردگي به ترتيب برابر با -0.58، -0.43، -0.35، -0.59 و -0.44 بود. از آنجايي که نمره کمتر در پرسشنامه سلامت عمومي نشاندهنده سلامت روان بهتر است اين رابطه منفي مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: همان گونه که نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که متغير عزت نفس و سلامت روان هر دو گروه دانش آموزان مدارس عادي و استعداد درخشان داراي رابطه معني دار مي باشند اما بين اين دو گروه از نظر متغيرهاي عزت نفس و سلامت روان تفاوت معني دار وجود دارد. نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيقات مشابه ترزنوليسکي و همکاران (2006)، مان و همکاران (2004)، معتمدي شارک و افروز (1386) همخوان است. اين نتيجه را مي توان بر اساس محيط آموزشي و احساس شايستگي متفاوت اين دانش آموزان و پذيرش بيشتر آنها از طرف ديگران تبيين کرد. افراد نياز دارند که درباره خودشان به صورت مثبت بينديشند، از خود دفاع کنند و عزت نفس مثبت خويش را افزايش دهند. در زمان وجود استرسورها عزت نفس داراي عملکردهاي محافظتي بسياري است (مان و همکاران، 2004). بدون شك خانواده، مدرسه و همسالان مهمترين نقش را عزت نفس دانش آموزان ايفا مي کنند. برخورد متفاوت اطرافيان با دانش آموزان مدارس استعداد درخشان بعلاوه موفقيت تحصيلي (که يکي از عوامل موثر در عزت نفس دانش آموزان است) به آنها براي حل مسائل خود در مواقع فشارزا و رفتارهاي مقابله اي مناسب کمک مي کند و همانطور که در نتايج نيز ملاحظه مي شود متغير اضطراب و افسردگي در دانش آموزان مدارس استعداد درخشان همبستگي بيشتري با عزت نفس دارد. در مجموع يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که عزت نفس نقش موثري بر سلامت روان دارد. به نظر مي رسد مدارس استعداد درخشان بدليل ايجاد احساس ارزشمندي و حمايت اجتماعي بيشتر بر عزت نفس دانش آموزان تاثير مثبتي دارد.

 
کلید واژه: عزت نفس، سلامت روان، مدارس استعداد درخشان، دانش آموزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 701  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی