برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط فعالیت بدنی مستمر در امید به زندگی معلولین

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حاج اسمعيليان مريم*
 
 *دانشگاه آزاد، واحد شاهرود
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف از اين پژوهش ارتباط فعاليت بدني مستمر در اميد به زندگي معلولين بود که با روش توصيفي- زمينه يابي به صورت ميداني اجرا شده است. جامعه آماري را کليه معلولين شهر تهران تشکيل مي دادند. 313 نفر از آن ها به عنوان نمونه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق از پرسشنامه فعاليت هاي بدني بک و همکاران (HPA)، پرسشنامه کيفيت زندگي SF-36 (a=0.89) استفاده شد. پرسشنامه هاي مذکور پس از تعيين روايي و پايايي در ميان نمونه پژوهش توزيع شدند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها و تحليل مدل از روش هاي پيشرفته آماري از مدل يابي معادلات ساختاري به کمک نرم افزار ليزرل نسخه 2.9 استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که بين مولفه هاي فعاليت بدني و کيفيت زندگي در معلولين شهر تهران ارتباط معنادار وجود دارد (p£0.05).

 
کلید واژه: فعاليت بدني، اميد به زندگي، معلولين، ارتباط، مستمر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی