نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عباسي رقيه,مرادي نثار,نجفي فرد طاهره*,يوسفي صاحب
 
 *دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: اختلال هاي يادگيري به گروه ناهمگني از اختلالات گفته مي شود که داراي مشخصه هايي نظير؛ دشواري در فراگيري و کارکرد گوش دادن، حرف زدن، خواندن، نوشتن و محاسبه هستند. اين اختلالات پايه عصب شناختي و روندي تحولي دارد که پيش از دبستان شروع مي شود و تا بزرگسالي ادامه دارد (گارتلند، استروس مندر، 2007). يکي از اختلال ها، اختلال در يادگيري رياضيات است. مهم ترين ويژگي کودکان داراي اختلال رياضي اشکال در فراگيري و يادآوري مفاهيم رياضي و ويژگي دوم آنها دشواري در انجام محاسبات رياضي است (گيري، 2004). يکي از مشکلاتي که دانش آموزان داراي اختلال رياضي با آن روبرو هستند نقص در حافظه فعال است (بوم، اسمدلر، فورس برگر، 2004؛ سوانسون، جرمن، 2006 و 2007؛ پنينگتون، 2009؛ مازاکو و هانيج، 2010). حافظه فعال توانايي نگهداري اطلاعات در ذهن حين انجام تکاليف پيچيده است (عليزاده، 1385). همچنين حافظه فعال مولفه اي از کارکردهاي اجرايي است که در آمادگي اجتماعي و تحصيلي دانش آموزان براي ورود به مدرسه اهميت دارد (سمرود، سليگمن، 2005). در جمله بندي پاياني از مباني نظري و پژوهشي مي توان گفت که آموزش حافظه فعال از زمره روش هاي موثر براي بهبود ارتقاي عملکرد تحصيلي و يادگيري در عرصه هاي مختلف، به ويژه يادگيري در عرصه رياضي است. پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد که تاثير نوع آموزش ها در قالبي علمي و در حد شايسته در کودکان داراي اختلال رياضي مورد توجه قرار نگرفته است. بر اين اساس اهداف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان داراي اختلال رياضي است.
روش: روش پژوهش از نوع آزمايشي با طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماري پژوهش شامل دانش آموزان پسر پايه سوم ابتدايي شهر قزوين در سال تحصيلي 91ـ 90 بودند. نمونه شامل 30 نفر از دانش اموزاني که با استفاده از ازمون کي مت داراي اختلال رياضي تشخيص داده شدند، انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه ازمايش و کنترل قرار داده شدند. ابزار سنجش اين پژوهش، هوش آزماي تجديد نظر شده وکسلر کودکان، آزمون کي مت، آزمون عملکرد تحصيلي رياضي پايه سوم دبستان بود.
يافته ها: در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده ها از ميانگين، انحراف معيار و براي تعيين اثربخشي آموزش حافظه فعال از آزمون تحليل کواريانس استفاده شد. لازم به ذکر است که از مفروضه هاي آزمون تحليل کواريانس، شرط نرمال بودن داده ها و همساني واريانس هاي گروه هاي آزمايش و کنترل است. نتايج آزمون هاي کولموگروف - اسميرنف و شاپيرو- ولک و آزمون لوين نشان دادند که شرط نرمال بودن و همساني واريانس ها برقرار است. همچنين نتايج آزمون لون نشان دهنده برابري واريانس هاي نمرات در دو گروه بود.
بحث و نتيجه گيري: اين پژوهش که با هدف بررسي تاثير آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش اموزان داراي اختلال رياضي اجرا شد نشان داد که آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان داراي اختلال رياضي موثر است. اين نتيجه با پژوهش هاي بوم و همکاران (2004)، سوانسون و جرمن (2006، 2007)، دنکوا (2003 و 2007)، پنينگتون (2009) و مازاکو و هانيچ (2010) همسو است. عابدي (1389) نيز در نمونه اي از دانش آموزان پسر دبستاني نشان داده که مداخلات عصب روانشناختي نظير آموزش حافظه فعال به نحو موثري به افزايش عملکرد تحصيلي رياضي اين دانش آموزان منجر مي شود. بنابراين بر مبناي يافته هاي حاصل از اين پژوهش آموزش حافظه فعال در درمان اختلال هاي يادگيري به ويژه اختلال رياضي امري ضروري است. با توجه به تاثير آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر داراي اختلال رياضي مي توان نتيجه گرفت که توجه به آموزش حافظه فعال به مثابه مهارت زيربنايي يادگيري رياضي مي باشد.

 
کلید واژه: حافظه فعال، عملکرد تحصيلي، اختلال رياضي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 672  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی