برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی آموزش مهارت های دهلیزی بر عملکرد مهارت های حل مسئله دانش آموزان دختر با مشکلات ریاضی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عابدي سميه*,استكي مهناز,كشاورزي ارشدي فرناز
 
 *
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: بشر پيوسته ازآغاز تا پايان زندگي خود به صور مختلف با يادگيري در ارتباط بوده و دايما در حال يادگيري است. کودکان مبتلا به نا تواني هاي يادگيري کودکاني هستند که الگو هاي غير واقعي از درک اين جهان دارند. به نظر مي رسد، الگوهاي عصب شناختي آنان تا اندازه اي با کودکان هم سن و سال خود که فاقد اين ناتواني ها هستند، متفاوت است. در ميان مشکلات يادگيري، مشکلات رياضي، توجه بيش تري به خود معطوف نموده است. به اين دليل که همه کودکان درسال هاي اوليه دبستان ملزم به انجام محاسابات رياضي هستند. بنابر تحقيقات قبلي، مهم ترين ويژگي عصب روان شناختي دانش آموزان داراي مشکلات يادگيري رياضي، دشواري از انجام محاسبات، راهبرد هاي نا پخته حل مساله، مشکلات حافظه، نارسايي هاي پردازش ديداري- فضايي و نقص در کارکرد هاي اجرايي است. دستگاه دهليزي دستگاه متحد کننده مغز است. زماني که اين دستگاه کنش مناسبي نداشته باشد، اطلاعات وارده، از طريق حواس به طور ناهمسان تقسيم شده و سبب ساز اختلال مي گردد. اين پژوهش، به بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي دهليزي بر عملکرد مهارت حل مساله دانش آموزان دختر دبستاني که دچار مشکلات رياضي بودند پرداخته است.
روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمايشي (پبش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه پژوهش عبارتست از کليه دانش آموزان دختر 7-8 ساله داراي مشکلات رياضي در منطقه 14 شهر تهران که با روش نمونه گيري هدفمند، جهت انجام پژوهش و اجراي تست پيشرفت رياضي ايران کي- مت و تست اوزورتسکي (مهارت حرکتي ظريف و درشت) انتخاب گرديده و تعداد آنها 24 نفر (12 نفر دختر داراي مشکلات رياضي، 12 نفر گروه کنترل) است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق از روش آمار توصيفي (شاخص مرکزي و پراکندگي) و روش آمار استنباطي (تحليل کواريانس) استفاده شد.
يافته ها: آموزش مهارت هاي دهليزي بر عملکرد مهارت هاي حل مسئله دانش آموزان دختر با مشکلات رياضي تاثير دارد . با توجه به ميانگين و انحراف استاندارد نمرات رياضي و مهارت هاي حرکتي ظريف و درشت در دو مرحله، کم ترين نمره 9 و بيش ترين نمره 34 بوده و ميانگين و انحراف استاندارد نمرات به ترتيب،
17.25 و 6.62 محاسبه شده است. همچنين بررسي اثرات بين گروه آزمايش و پيش آزمون رياضي، نشان داد که نسبت F برابر 110.2 با درجه آزادي يک و سطح معناداري P<0.0005 مي باشد. آموزش مهارت هاي دهليزي بر عملکرد مهارت هاي حل مسئله دانش آموزان دختر با مشکلات رياضي با توجه به مهارت هاي حرکتي ظريف و درشت تاثير دارد. بررسي اثرات پيش آزمون حرکتي و گروه هاي آزمايشي نشان داد که نسبت F برابر 3.811 با درجه آزادي يک و سطح معناداري 0.440 مي باشد که معنا دار بوده و 0.154 از واريانس کل را پيش بيني مي کند. يافته ها نشان مي دهد که بين پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد که آموزش مهارت هاي دهليزي بر عملکرد مهارت هاي حل مسئله باعث افزايش نمرات رياضي دانش آموزان دختر با مشکلات رياضي شده و آموزش مهارت هاي دهليزي بر عملکرد مهارت هاي حل مسئله باعث افزايش نمرات حرکتي با توجه به کارکرد مهارت هاي حرکتي ظريف و درشت در دانش آموزان دختر با مشکلات رياضي شده است.

 
کلید واژه: مهارت دهليزي، مهارت حل مسئله، مشکلات رياضي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 228  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی