برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير آگاهي تجاري بر سهم فروش محصولات ورزشي در استان آذربايجان غربي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گلواني سميه*,کاشف سيدمحمد
 
 *دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف از اين تحقيق بررسي تاثير آگاهي تجاري بر سهم فروش محصولات ورزشي در استان آذربايجان غربي مي باشد. يکي از راه هاي موفقيت در فروش، بررسي عملکرد فروش و شناسايي عوامل موثر بر فروش مي باشد. در دنياي پويا و رقابتي امروز و با توجه به پيشرفت هاي فناوري، کيفيت و به روز بودن اطلاعات تجاري در سازمانها و شرکتها حرف اول را مي زند. فروش رابطه تنگاتنگي با اطلاعات دارد هر چقدر اطلاعات کامل و جامع باشد باعث افزايش سرعت تصميم گيري شده و مي تواند تاثيرات مثبتي بر عملکرد فروش در فروشگاه هاي محصولات ورزشي استان آذربايجان غربي داشته باشد. تحقيق حاضر با توجه به ماهيت و روش از نوع تحقيقات توصيفي پيمايشي و همبستگي مي باشد و از شاخه تحقيقات ميداني و با توجه به هدف تحقيق از نوع کاربردي است. جامعه آماري اين تحقيق شامل فروشندگان محصولات ورزشي استان آذربايجان غربي است که تعداد 71 فروشنده شناسايي شده اند به علت محدود بودن جامعه از روش نمونه گيري تمام شمار استفاده شد. جهت جمع آوري اطلاعات ميداني از دو پرسشنامه آگاهي تجاري و سهم فروش استفاده شد روايي پرسشنامه ها با تاييد اساتيد مديريت ورزشي برآورد شد و پايايي آن ها نيز از طريق آلفاي کرونباخ به ترتيب برابر 0.938 و 0.89 محاسبه شد براي تجزيه و تحليل آماري تحقيق از نرم افزار spss و نرم افزار معادلات ساختاري در دو سطح توصيفي و استنباطي استفاده گرديد. يافته ها نشان داد بين آگاهي تجاري و سهم فروش محصولات ورزشي رابطه معني داري وجود دارد (r=0.629 و a=0.653) و آگاهي تجاري به صورت مثبت و معني دار قادر به پيش گويي سهم فروش محصولات ورزشي مي باشد. بر اساس نتايج تحقيق آگاهي تجاري فروشندگان بر سهم فروش محصولات ورزشي در استان آذربايجان غربي تاثير دارد به نظر مي رسد هر چقدر فروشندگان از آگاهي تجاري بيشتري که شامل اطلاعات مربوط به مشتريان، تامين کنندگان و خريداران برخوردار باشند فروش محصولات ورزشي بيشتر مي شود.

 
کلید واژه: آگاهي تجاري، آگاهي بازاريابي، سهم فروش، هوش رقابتي، محصولات ورزشي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 128   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی