برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تمرين استقامتي و مصرف بولدنون با دوز 5 ميلي گرم بر بيان ژن -5 آلفاردوکتاز بافت کبد موش هاي صحرايي نر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حدادپور زهرا*,عباس زاده هاجر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف پژوهش حاضر بررسي اثر تمرين استقامتي و مصرف بولدنون با دز 5 ميلي گرم بر بيان ژن 5-آلفاردوکتاز بافت کبد موش هاي صحرايي نر بود. اين پژوهش يک مطالعه تجربي- آزمايشگاهي است که در آن تعداد 35 سر موش نر ويستار به طور تصادفي در 5 گروه تقسيم شدند: گروه اول: گروه (کنترل ) بدون تمرين+تزريق دارو نما (n=7گروه دوم: گروه (شم) بدون تمرين+تزريق رون زيتون (n=5گروه سوم: بدون تمرين+تزريق بولدنون به ميزان 5 ميلي گرم به ازاي هر کيلو گرم وزن (n=7). گروه چهارم: تمرين استقامتي + تزريق دارونما (n=7گروه پنجم: تمرين استقامتي + تزريق بولدنون به ميزان 5 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن (n=7). پس از تهيه cDNA بعنوان نمونه الگو به روش Real Time PCR با دستگاه ABI 7500، ميزان بيان 5- آلفا ردوکتاز را در نمونه ها طبق دستورالعمل دستگاه سنجش نموديم. تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش نشان داد که بيان ژن 5-آلفاردوکتاز بافت کبد در گروه دوز 5 نسبت به گروه شم (p=0.003) و نسبت به گروه استقامتي (p=0.011) معني دار بود. در گروه استقامتي+دوز 5 نيز نسبت به گروه کنترل (p=0.004شم (p=0.000) و استقامتي (p=0.000) معني دار بود. در توجيه نتايج به دست آمده بايد گفت که استروئيد آنابوليک بولدنون با آنکه از اثرات آنابوليکي خوبي برخوردار است اما برخي از آسيب هاي شايعه استروئيدهاي آنابوليک را به صورت فعالسازي مسير آپوپتوز بافت کبد ايجاد مي کند. به علت اين تغييرات در بافت کبد، برخي تغييرات اندک در عملکرد کبد اتفاق مي افتد که منجر به تغييرات در بيان ژن 5-آلفاردوکتاز مي گردد. هم چنين از اين نتايج مي توان پي برد که احتمالا بين دوزه مصرفي و مقدار آسيب ها ايجاد شده در بافت کبد ارتباط مسقيم وجود دارد و به احتمال زياد با افزايش دوز مصرفي شدت آسيب ها نيز افزايش مي يابد. با وجود اين، انجام پژوهش هاي بيشتر براي حمايت از اين يافته ها ضروري است.

 
کلید واژه: تمرين استقامتي، بولدنون، ژن 5-آلفاردوکتاز، بافت کبد، موش هاي صحرايي نر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 165   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی