برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقايسه بازخورد افزوده با کانون توجه (دروني و بيروني) بر يادگيري مهارت پرتاب وزنه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جلالي عبدالمهدي,رفيعي صالح*
 
 *پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

از بين روشهاي متداول در آموزش مهارت هاي حرکتي استفاده از بازخورد مربي و نيز جهت بخشيدن به تمرکز توجه فرد (دروني، بيروني) مي باشد. در همين راستا تحقيق حاضر در پي سنجش اثرگزاري هر يک از اين روش ها و نيز مقايسه بين بازخورد افزوده با کانون توجه (دروني و بيروني) بر يادگيري مهارت پرتاب وزنه در دانش آموزان مقطع متوسطه پايه اول بود. بدين منظور 30 دانش آموز پسر 13 تا 16 ساله انتخاب و بر اساس نمرات پيش آزمون (3 پرتاب وزنه) در سه گروه 1-بازخود افزوده 2-کانون توجه دروني و 3-کانون توجه بيروني تقسيم شدند. پس از پيش آزمون، مرحله اکتساب به مدت 6 جلسه متوالي انجام شد. آزمودني ها در جلسات تمرين 4 بلوک 5 کوششي در کل 120 پرتاب را با توجه به پرتکل تمريني مخصوص هر گروه اجرا کردند. 24 ساعت بعد از آخرين جلسه تمريني پس آزمون اجرا شد. تحليل داده ها توسط آزمون هاي آماري t همبسته، براي اثر بخشي هر يک از روش هاي آموزشي نشان داد که هر سه روش منجر به بهبود يادگيري مهارت پرتاب وزنه گشته است لذا براي درک تفاوت بين گروه ها از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر و آزمون تعقيبي LSD، استفاده شد که نتايج نشان داد تفاوت معني داري بين گروه ها از لحاظ اثر بخشي وجود دارد و در اين ميان اثر بخشي کانون توجه بيروني بطور معني داري بيشتر از کانون توجه دروني و بازخورد افزوده بوده و منجر به يادگيري بيشتري در بين شرکت کنندگان شده است. به نظر مي رسد کانون توجه بيروني با کاهش تنش هاي کنترلي و تمرکز مي تواند منجر به انقباض هاي عضلاني قوي تري شده و در نهايت حرکات موثر تري را توليد نمايد. با توجه به اين نتايج پيشنهاد مي شود که براي آموزش مهارت پرتاب وزنه از روش کانون توجه بيروني استفاده شود.

 
کلید واژه: بازخورد افزوده، کانون توجه بيروني، کانون توجه دروني، پرتاب وزنه، دانش آموز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 169   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی