برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه خلاقيت سازماني با توانمندسازي شغلي کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پارسامهر محمدرضا*,پارسامهر اميررضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمان
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه خلاقيت سازماني با توانمندسازي شغلي کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان در سال تحصيلي 1394-1395 انجام شد. با توجه به تاثير خلاقيت بر موفقيت سازمان و همچنين تاثيري که خلاقيت کارکنان مي تواند بر پياده سازي توانمندسازي شغلي در سازمان ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان داشته، لازم بود با برنامه ريزي دقيق خلاقيت را در کارکنان بالا برده و بسترهاي توانمندسازي شغلي را به وجود آورد. نوع پژوهش کاربردي از نظر ماهيت تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي، روش گردآوري پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد و از نظر نحوه اجرا مطالعه موردي مي باشد. جامعه آماري 260 نفر از کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان بود که حجم نمونه آماري بر اساس جدول مورگان برابر 155 نفر مي باشد. در اين پژوهش جستجوي مطالب از طريق منابع کتابخانه اي، مجلات، مقالات و سايت هاي معتبر اينترنتي انجام شد و به منظور تحليل کمي اطلاعات و همچنين دستيابي دقيق تر به اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد خارجي توانمندسازي کارکنان اسپريتزر (2005) پرسشنامه استاندارد داخلي خلاقيت سلطاني (1391) که روايي آن توسط ده تن از استادان مديريت و مديريت ورزشي در دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه سيستان و بلوچستان مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ براي هر دو پرسشنامه به ترتيب برابر µ=0.954، µ=0.847 به دست آمد، استفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي، آزمون کلموگروف اسميرنوف، آلفاي کرونباخ و پيرسون استفاده شد. با توجه به تجزيه و تحليل فرضيات مي توان گفت بين خلاقيت سازماني و توانمندسازي کارکنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: توانمندسازي منابع انساني، خلاقيت سازماني، سازمان ورزش و جوانان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 80   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی