برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی دایره ای بر سطوح سرمی کمرین و ترکیب بدنی در معلولین مرد دارای اضافه وزن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سراواني مليحه,كاظمي عبدالرضا,پاپلي برواتي سيدامين*,رحيمي الميرا
 
 *دانشگاه آزاد، واحد کرمان، کرمان، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

کمرين، يک سايتوکاين پيش التهابي است که به تازگي کشف شده است و نقش بيولوژيکي مهمي در تشکيل بافت چربي دارد. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح سرمي کمرين و ترکيب بدني در مردان معلول داراي اضافه وزن بود. اين مطالعه به صورت نيمه تجربي، با طرح پيش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. تعداد 20 نفر از معلولين شهرستان زاهدان با دامنه سني 25±2.5 سال، شاخص توده بدني 25±2.5 کيلوگرم بر متر مربع، به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفي، در دو گروه تجربي (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربي در يک برنامه تمريني مقاومتي دايره اي به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه با شدت 60 تا 65 درصد يک تکرار بيشينه شروع و با افزايش تدريجي به 70 تا 80 درصد يک تکرار بيشينه در جلسات پاياني پرداختند. قبل و پس از تمرين مقادير کمرين و شاخص هاي آنتروپومتريکي محاسبه شدند. براي نرمال بودن توزيع داده از آزمون کلموگروف- اسميرنوف استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده جهت بررسي تغييرات درون گروهي متغيرها، از آزمون پارامتريک t وابسته و همچنين جهت بررسي معني داري تفاوت تغييرات بين گروهي در پيش آزمون و پس آزمون گروه هاي تجربي و کنترل از آزمون t مستقل با نرم افزار SPSS در سطح معني داري a<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها نشان داد تغييرات درون گروهي نشان داد، هشت هفته تمرين مقاومتي، بر کاهش سطح کمرين، وزن بدن، شاخص توده بدني، درصد چربي بدن و نسبت دور کمر به لگن تاثير معني داري داشته است (
p<0.05). هم چنين در تغييرات بين گروهي کاهش معني دار نسبت دور کمر به لگن مشاهده شد (p<0.05). در ديگر متغيرهاي تحقيق، تفاوت تغييرات بين گروه تجربي نسبت به گروه کنترل، اختلاف معني داري مشاهده نشد (p>0.05).
در نتيجه هشت هفته تمرين مقاومتي گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل بر سطح کمرين و ترکيب بدني معلولين داراي اضافه وزن تاثيري ندارد. به نظر مي رسد براي بهره برداري موثر از تمرينات مقاومتي، بايد اين تمرينات را براي مدت زمان و شدت بيشتري انجام داد.

 
کلید واژه: کمرين، ترکيب بدني، معلولين، اضافه وزن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی