نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی چابکی سازمانی بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني طباطبايي بي بي اعظم,فهيم دوين حسن,پيماني زاد حسين,هراتي محسن*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف از پژوهش پيش بيني چابکي سازماني بر اساس مولفه هاي يادگيري سازماني در اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبي بود .، جامعه آماري، تحقيق کليه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبي است که تعداد آن ها 200 نفر برآورد شد که با توجه به جدول مورگان تعداد 132 نفرشان به عنوان حجم نمونه بر اساس روش نمونه گيري روش نمونه گيري در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند.روش تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي بود و ابزار جمع آوري اطلاعات دو پرسشنامه يادگيري سازماني ريچارد و گاه (1997) و پرسشنامه محقق ساخته چابکي سازماني بود که روايي نيز به رويت چند تن از اساتيد مديريت ورزشي دانشگاه آزاد و فردوسي مشهد رسيد و مورد تائيد قرار گرفت و اعتبار به روش آلفاي کرونباخ به ترتيب 0.093 و 0.84 تعيين شد، جمع آوري اطلاعات به شکل ميداني انجام شد و در بخش آزمون از آزمون همبستگي پيرسون براي تعيين رابطه ميان متغيرها، رگرسيون گام به گام براي تعيين مولفه هاي مناسب براي پيش بيني متغير ملاک و تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين جامعه-هاي آماري مختلف مي باشد.
نتايج پژوهش نشان داد که يادگيري سازماني مي تواند پيش بيني کننده بسيار خوبي براي چابکي سازماني باشد (
t=3.08>2.75) و تمام مولفه هاي يادگيري سازماني رابطه مثبت و معني داري با چابکي سازماني دارند (p<0.05). در نهايت مي توان گفت، که يادگيري سازماني نقش مهمي در چابکي سازماني دارد و يادگيري سازماني به عنوان يک عنصر اصلي درچابکي سازماني، بايد مورد توجه سازمان ها قرار گيرد.

 
کلید واژه: يادگيري سازماني، چابکي سازماني، ورزش و جوانان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 100   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی