نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تمرین مقاومتی و پلایومتریک بر سرعت و چابکی دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ظفرمند اميد*,كاظمي اميد,گدازگر فواد
 
 *دانشگاه پيام نور شهر دهدشت
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير تمرين مقاومتي و پلايومتريک بر سرعت و چابکي دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت مي باشد. اين مطالعه نيمه تجربي و به صورت پيش آزمون- پس آزمون در سه گروه انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت تشکيل مي دادند. همچنين نمونه آماري اين پژوهش را 45 نفر از دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت شامل شدند. آزمودني ها به صورت تصادفي به سه گروه 15 نفري (مقاومتي، پلايومتريک و گواه) تقسيم شدند. حرکات تمرينات مقاومتي دايره اي عبارت بودند از: پرس پا، پرس سينه، اکستنشن ساق، سرشانه، پشت بازو، اسکات، جلو بازو بودند. اما حرکات تمرينات پلايومتريک عبارتند از: پرش اسکوات، لي با يک پا، پرش اسکي سرعت، پرش به طرفين، پرش با استفاده از جعبه، پرش افقي، پرش جانبي از مانع بودند. از آزمون T زوجي براي مقايسه نتايج پيش آزمون و پس آزمون در گروه ها استفاده گرديد و همچنين براي مقايسه نتايج سه گروه با هم از آزمون تحليل واريانس يکطرفه و آزمون تعقيبي در سطح آلفاي کوچکتر از 0.05 استفاده شد.
درباره تفاوت هاي درون گروهي نتايج بيانگر آن بود که انجام هشت هفته تمرينات مقاومتي و پلايومتريک تاثير معناداري بر کاهش زمان چابکي و سرعت آزمودني ها در پس آزمون داشته است (
p<0.05). نتايج آزمون تعقيبي (LSD) نشان داد در چابکي و سرعت، بين گروه گواه با گروه هاي مقاومتي و پلايومتريک اختلاف معناداري وجود دارد ولي بين گروه پلايومتريک با قدرتي اختلاف معناداري ديده نشد.
بر طبق يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت که براي بهبود وضعيت چابکي و سرعت در گروه سني نوجوان، انجام تمرينات مقاومتي و پلايومتريک تاثير نزديکي ايجاد مي کند. در نتيجه انجام تمرينات ذکر شده با توجه به رعايت ويژگي هاي نمونه هاي تحقيق در پژوهش حاضر توصيه مي شود.

 
کلید واژه: تمرين مقاومتي، تمرين پلايومتريک، سرعت، چابکي، دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 301   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی