برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط بین پیش آگهی و پاسخ بدرمان در کودکان مبتلا به FSGS

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ناصري ميترا*
 
 *
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

هدف: تعيين ارتباط پاسخ بدرمان و پيش آگهي در بيماران مبتلا به FSGS .
مقدمه: FSGS مسوول 15-10% موارد سندروم نفروتيك ايديوپاتيك در كودكان است. شواهد نشان دهنده ارتباط بيماري با سيستم ايمني است. پاسخ به داروهاي ايمونوساپرسيو در بيماران مطلوب نبوده و سير بيماري به سمت نارسايي پيشرفته كليه شايع است.
روش ها : در اين مطالعه 62 كودك از 99 بيمار مبتلا به
FSGS كه حداقل براي مدت 5 سال پيگيري و يا در زمان كمتر از 5 سال دچار نارسايي كليه شده بودند، مورد آناليز قرار گرفتند. مطالعه بر اساس همگروهي تاريخي طراحي و بيماران به دو گروه مقاوم به استروئيد و پاسخگو به استروئيد تقسيم شدند. ارتباط بين پيش آگهي و پاسخ بدرمان با محاسبه P-Value و ريسك نسبي مورد بررسي قرار گرفت. مقادير P-Value≤0.05 از لحاظ آماري معني دار و ريسك نسبي ≥1 به عنوان فاكتور خطرزا تلقي شد.
نتايج: از 25 بيمار پاسخگو به استروئيد 3 بيمار (12%) و از 37 بيمار مقاوم به استروئيد 22 بيمار (5/59%) و از 11 بيمار پاسخگو به سيكلوفسفاميد 2 بيمار (1/18%) و از 23 بيمار مقاوم به سيكلوفسفاميد 17 بيمار (3/74%) دچار نارسايي كليه شدند. اين مطلب
 در مورد 8 بيمار (1/57%) از 14 بيمار مقاوم به سيكلوسپورين نيز صدق مي كرد. عملكرد كليوي 2 بيماري كه پاسخ مطلوب به سيكلوسپورين داشتند تا زمان آخرين پيگيري نرمال بود.
نتيجه گيري: مطالعه نشان داد پاسخگويي به استروئيد و سيكلوفسفاميد به عنوان دو عامل محافظت كننده در مقابل سير بيماري به سمت نارسايي كليه در كودكان م
بتلا به FSGS عمل نموده و مقاومت به اين دو دارو، به عنوان عامل خطرزا تلقي مي گردد. جهت قضاوت صحيح در مورد ارتباط بين پيش آگهي بيماري و پاسخ به سيكلوسپورين، بررسي روي تعداد بيشتر بيماران توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 71  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی