نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی عوامل موثر در پراکسیداسیون لیپدی بیماران همودیالیزی و پیوندی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مشتاقي كاشانيان غلامرضا*,رشتچي زاده نادره,اردكاني حسن,قرباني حق جو امير
 
 *دانشگاه علوم پزشکي کرمان، مرکز تحقيقات فيزيولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ترواسكلروز يکي از دلايل عمده مرگ و مير بيماران همودياليزي و پيوند كليه اي مي باشد، که دليل آن هيپرليپيدمي و افزايش پراكسيداسيون چربيها مي باشد. مطالعات گذشته نشان داده که عوامل مختلفي در پراكسيداسيون چربيها نقش دارند. براي روشن شدن دلايل، در اين مطالعه علاوه بر بررسي لپيد هاي سرم، آلبومين، منيزيوم، مالون دي آلدئيد (MDA) و ظرفيت آنتي اكسيداني تام 30 بيمار همودياليزي و 30 بيمار پيوند كليه پرداختيم و نتايج با مقادير سرمي 30 فرد سالم (گروه كنترل) مقايسه گرديد. بعلاوه در كليه سطح سيكلوسپورين خون تام بيماران پيوندي نيز اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده نشان داد که سطح تريگليسريد و MDA بيماران بيشتر از گروه كنترل مي باشد، در صورتيکه غلظت آنتي اكسيدان تام آنان کمتراست (001/0>P) بعلاوه، غلظت سرمي Mg بيماران همودياليزي افزايش معني داري دارد، در صورتيکه سطح آن در بيماران پيوندي کاهش (001/0>P) داشت. سطح سرمي آلبومين هر دو گروه بيماران نيز کاهش داشت. نتايج همبستگي نشان داد که رابطه مثبت و معني داري بين غلظت تريگليسيريد و سطح MDA وجود دارد، در حاليکه بين تريگليسيريد و آنتي اکسيدانت تام همبستگي معکوس و معني داري مشاهده شد. همچنين، همبستگي معکوس و معني داري بين سطح سرمي منيزيم و سيکلوسپورين در ميان بيماران پيوندي نيز بدست آمد با توجه به نتايج بدست آمده مي توان نتيجه گرفت چون منيزيم داراي نقش موثري در متابوليسم چربيها و پراکسيداسيون آنها دارد و درمان با سيکلوسپورين دليل اصلي کاهش منيزيم در بيماران پيوندي مي باشد، تجويز اين دارو بايستي با دقت بيشتري صورت گيرد. بنابر اين بهتر است همزمان با تجويز سيکلوسپورين، منيزيم نيز براي بيماران پيوندي تجويز گردد. همچنين، کاهش سطح آنتي اکسيدانت تام در ميان بيماران نشانگر اين نکته مي باشد که تجويز آنتي اکسيدانتهاي طبيعي همچون ويتامينهاي C و E مي تواند باعث کاهش ريسک آترواسكلروز بيماران کليوي گردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 68  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی