برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیک سدیم ارسنیک بر ساختمان کلیه رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: سليماني مهرنجاني ملك,مالكي پريسا,محمودي منيره
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: سديم ارسنيك يك آلاينده زيست محيطي است كه به دليل كاربرد آن در صنايع شيميايي مقدار آن در شهرهاي صنعتي بيش از ساير مناطق است. اين تركيب از طريق مواد غذايي و آب آشاميدني و خاك وارد بدن مي شود و داراي اثر هيستوپاتولوژيك بر روي اندامهاي مختلف بدن از جمله كليه مي باشد.
هدف: هدف از انجام اين پژوهش مطالعه اثر هيستوپاتولوژيك سديم ارسنيك بر ساختمان كليه رت مي باشد كه با آب آشاميدني آلوده شده به اين تركيب شيميايي تيمار شده است.
روش كار: 12 سر رت نر نژاد ويستار با ميانگين وزني
(180±49g) به طور تصادفي به دو گروه تيمار با سديم ارسنيك به طريق دهاني 8mg/kg/day) در آب آشاميدني) و گروه كنترل (فقط با آّب) تقسيم شدند. دو ماه بعد از تيمار ابتدا رتها وزن و سپس با اتر بيهوش و پس از تشريح، كليه چپ آنها بيرون آورده شد، تميز و وزن كرده و در محلول فرمالدئيد 4% فيكس شد. پس از تهيه برشهاي 1mm مراحل پاساژ بافتي انجام شد و آنگاه برشهاي 5 ميكرومتري تهيه و با روش H&E رنگ آميزي صورت گرفت. برشهاي آماده شده با روش استريولوژي مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفت. داده هاي بدست آمده با روش آماري آزمونt-test  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و تفاوت ميانگين ها در سطح p<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: حجم كل كليه و حجم كورتكس
(p<0.001) و مدولا  (p<0.003)در گروه تيمار نسبت به گروه كنترل كاهش معني دار نشان داد. حجم توبول (p<0.001) و حجم بافت بينابيني (p<0.003) نيز در گروه تيمار كاهش معني دار داشت. حجم گلومرولوس در گروه تيمار كاهش معني دار نشان داد (p<0.001). حجم كپسول بومن نيز در گروه تيمار كاهش معني دار نشان داد (p<0. 03)، در حاليكه تفاوت معني داري در حجم جدار كپسول بومن، فضاي مويرگي و تافت گلومرول مشاهده نشد .(p>0.05) در اين مطالعه وزن كليه در گروه تيمار نيز نسبت به گروه كنترل داراي كاهش معني دار بود (p<0.002) و وزن رت در هر دو گروه در پايان، نسبت به قبل از آزمايش داراي افزايش معني دار شد.(p<0.001)
نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه آشاميدن آب آلوده به سديم ارسنيك موجب تغييرات هيستوپاتولوژيك در كليه رت مي شودو با توجه به افزايش وزن رت در هر دو گروه براي تعيين ميزان اثر اين تغييرات هيستوپاتولوژيك بر عمل كليه بايد مطالعات بيشتري صورت پذيرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 130  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی