برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت از زندگی و شدت بیماری مبتلایان به پارکینسون

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: افشارزاده فريماه*,آقايي اصغر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان، خوراسگان، اصفهان، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف اصلي تعيين اثربخشي روش درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميزان رضايت از زندگي و ميزان علائم مبتلايان به پارکينسون انجام شد. روش پژوهش نيمه تجربي به صورت پيش آزمون - پس آزمون و آزمون پيگيري در گروه آزمايش و گواه بود. جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق کليه بيماران مبتلاء به پارکينسون از مراجعه کنندگان به کلينيک ها و بيمارستانهاي تخصصي مغز و اعصاب شهر اصفهان در سال 1394 را شامل مي گرديد. شيوه نمونه گيري هدفمند بود که نهايتا تعداد 30 نفر شامل 15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه کنترل براي نمونه نهايي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات عبارت بودند از، 1- پرسشنامه رضايت از زندگي (SWLS) (داينر و همکاران، 1985) 2- مقياس درجه بندي بيماري پارکينسون (کوتي و همکاران، 2013). گروه آزمايش تحت مداخله درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ACT در 8 جلسه قرار گرفت. داده هاي حاصل با استفاده آمار توصيفي ميانگين و انحراف معيار داده ها توصيف و روش آماري تحليل واريانس با اندازه هاي مکرر تحليل شد و نتايج نشان داد، مداخله مبتني بر پذيرش و تعهد ACT، بر افزايش رضايت از زندگي مبتلايان به پارکينسون موثر بود (p<0.01). اما اين مداخله بر ميزان علائم بيماري پارکينسون موثر نبود (p>0.05). بنابرآن به نظر مي رسد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ACT روش موثري براي بهبود رضايت از زندگي مبتلايان به پارکينسون باشد که مي تواند در بهبود ويژگيهاي شناختي اين بيماران نقش داشته باشد.

 
کلید واژه: روش درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، رضايت از زندگي و پارکينسون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 100   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی