برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طوفاني فاطمه*,واحدي شهرام,هاشمي تورج
 
 *دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشي برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزي اجرا شد. روش اين پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. براي انتخاب نمونه، از روش نمونه گيري غير تصادفي هدفمند استفاده گرديد. بدين صورت در مرحله غربالگري، 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفري (آزمايش و کنترل) جايگزين گرديدند. گروه آزمايش طي 8 جلسه تحت آموزش برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي قرار گرفتند، اما در اين مدت گروه کنترل مداخله اي را دريافت نکردند. براي جمع آوري اطلاعات موردنياز از پرسشنامه هاي اضطراب بک استفاده شد. نتايج با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس تحليل شد. نتايج نشان داد که بين دو گروه (آزمايش و کنترل) در متغير اضطراب تفاوت معني دار وجود دارد. برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي موجب کاهش معنادار اضطراب در دانش آموزان گرديده است. مبتني بر يافته ها، مي توان نتيجه گرفت که برنامه هاي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي مي تواند اضطراب نوجوانان را کاهش دهد.

 
کلید واژه: ذهن آگاهي، کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي، اضطراب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 329   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی