برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي موانع مشارکت گسترده زنان در عرصه هاي مديريتي، سياست گذاري و برنامه ريزي کشوراز منظر اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شاه محمدي نيره*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش زن و مديريت در آموزش عالي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، شوراي راهبردي زنان فرهيخته دانشگاه
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

اين پژوهش، با هدف بررسي موانع مشارکت گسترده زنان در عرصه هاي مديريتي، سياست گذاري برنامه ريزي در آموزش عالي کشورانجام شده است و در آن سهم عوامل فرهنگي، اجتماعي بر عدم مشارکت زنان در عرصه هاي مديريتي، سياست گذاري، تصميم گيري و برنامه ريزي بررسي شده است. مطالعه حاضر به سوال زير پاسخ داده است : از نگاه زنان و مردان مورد مطالعه سهم عوامل فرهنگي، اجتماعي در عدم مشارکت زنان در عرصه هاي مديريتي و سياستگذاري و برنامه ريزي در آموزش عالي چگونه است؟ روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه اسانيد و اعضاي هيئت علمي است که از جامعه مورد نظر به تعداد 20 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.ابزار اين پژوهش شامل مصاحبه حاوي 6 سوال باز جهت دريافت نظرات مخاطبان بوده است. نتايج کلي پژوهش استفاده شده است نتايج کلي پژوهش نشان مي دهد که تمامي اساتيد و اعضاي هيات علمي بر عامل فرهنگي به عنوان مهم ترين عامل بازدارنده زنان براي مشارکت گسترده در عرصه هاي مديريتي و برنامه ريزي اتفاق نظر دارند و از نظر آن ها مهمترين جزء مانع فرهنگي عدم باور جامعه به توانايي زن در اداره امور در صحنه هاي مديريتي، سياستگذاري و برنامه ريزي در سطح کلان است، تنها تفاوتي که در اين زمينه مشاهده مي شود اين است که مردان معتقدند که فقدان الگوهاي مناسب در عرصه هاي مديريتي و سياستگذاري براي زنان مهم ترين جزء مانع فرهنگي است.اين دو ديدگاه در واقع مکمل يکديگرند. زيرا وقتي جامعه اي توانايي زنان را در اداره امور باور نداشته باشد امکان رشدو ارتقاء زنان به پست هاي مديريتي و برنامه ريزي و سياستگذاري وجود ندارد و به تبع آن نيز اين الگوها وجود نخواهد داشت.
هم چنين اساتيد و اعضاي گروه نمونه معتقد بودند که حاکميت و غالب بودن تفکر مردانه در انتخاب مديران، برنامه ريزان و سياستگذاران بعد از عوامل فرهنگي به عنوان يک عامل اجتماعي بازدارنده زنان در احراز پست هاي مديريتي است.

 
کلید واژه: پست مديريتي، عوامل فرهنگي، عوامل اجتماعي، مشکلات شخصيتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 105   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی