نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی بیمارستان بوعلی اردبیل

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رضاپور علي*,بخشايش رويا
 
 *اداره اقتصاد درمان، دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، اردبيل، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد پويا
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در هزاره سوم، منابع انساني ارزشمندترين سرمايه در اختيار سازمان هاست. بنابراين توانمندسازي منابع انساني يکي از مهم ترين اقدام هاي سازماني است که نقش بي بديلي در موفقيت سازمان در دستيابي به اهداف و ارتقاي اثر بخشي و کارايي منابع انساني آن خواهد داشت. هدف اين تحقيق مطالعه و بررسي عوامل تاثيرگذار بر ايجاد توانمندي روان شناختي در کارکنان مي باشد. لذا مدل اسپريتزر در خصوص توانمندسازي روانشناختي، ملاک ارزيابي توانمندي قرار گرفته است.
روش کار: در اين تحقيق که کاربردي، توصيفي و همبستگي است، از ميان 440 نفر از جامعه آماري که کارکنان شاغل در بيمارستان بوعلي اردبيل را در سال 1394 شامل مي شود، به روش نمونه گيري چند مرحله اي (تلفيقي) 205 نفر انتخاب شدند و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و براي تحليل يافته ها از آزمون هاي آماري چون ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه استفاده شد
.
يافته ها: تحليل يافته ها نشان داد که هر سه متغير مورد بررسي (عوامل فردي، عوامل گروهي و عوامل سازماني) نقش تعيين کننده اي در تبيين متغير وابسته (توانمندسازي روان شناختي) دارند. اين سه متغير به ميزان (
R=0.51) با متغير وابسته هماهنگي دارند. همچنين در ميزان تاثير عوامل، تفاوت معنادار وجود دارد. عوامل سازماني (b=0.248) بيشترين و عوامل فردي (b=0.195) کمترين تاثير را بر توانمندسازي روان شناختي دارند.
نتيجه گيري: در مجموع هر چند ابعاد مختلف مدل اسپريتزر به عنوان مبناي اين پژوهش توسط آزمون هاي مرتبط تاييد شده اما ميزان اهميت و اولويت اين شاخصه ها در الگوي توانمندسازي روان شناختي منابع انساني بيمارستان بوعلي اردبيل متفاوت بوده و تابع شرايط آن مي باشد. بنابراين، مي توان با افزايش اعتماد به نفس کارکنان، ايجاد زمينه مشارکت آن ها در تحقق اهداف سازمان، شفاف سازي نقش و وظايف محوله و ارائه اطلاعات لازم به آن ها، احساس توانمندي روان شناختي در منابع انساني بيمارستان را بهبود بخشيد.

 
کلید واژه: توانمندسازي، عوامل فردي، عوامل سازماني، منابع انساني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 74   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی