برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه عدالت سازمانی با خودکارآمدی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نژادلر حميدرضا*
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد پويا
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تبيين رابطه عدالت سازماني با خودکارآمدي کارکنان سازمان تامين اجتماعي (مطالعه موردي: سازمان تامين اجتماعي استان خراسان رضوي) مي باشد. تحقيق حاضر ازلحاظ نوع روش، توصيفي پيمايشي؛ و از حيث هدف، کاربردي مي باشد. جامعه آماري تحقيق را 250 نفر از کارکنان سازمان تامين اجتماعي استان خراسان رضوي تشکيل مي دهند. حجم نمونه تحقيق با استفاده از فرمول کوکران 151 نفر تعيين گرديد؛ و از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد. از دو پرسشنامه عدالت سازماني گرينبرگ (1980) و پرسشنامه خودکارآمدي عمومي شرر و همکاران (1982) استفاده گرديد؛ که باتوجه به استاندارد بودن آنها، روايي پرسشنامه ها تاييد شده است. براي مشخص شدن پايايي پرسشنامه ها، از آلفاي کرونباخ استفاده مي گردد براي پرسشنامه عدالت سازماني (a=0.790)، و براي پرسشنامه خودکارآمدي (a=0.773) مي باشد؛ و از آنجايي که هر دو مقدار a، بالاي 0.7 مي باشند، لذا پايايي پرسشنامه ها مورد تاييد قرار مي گيرد. به منظور تحليل داده ها، از نرم افزار SPSS و همچنين از آزمون رگرسيون و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد بين ابعاد عدالت سازماني (عدالت رويه اي (r=0.633)، عدالت توزيعي (r=0.825)، عدالت تعاملي (r=0.740)، و خودکارآمدي کارکنان رابطه وجود دارد.

 
کلید واژه: عدالت سازماني، خودکارآمدي، عدالت رويه اي، عدالت توزيعي، عدالت تعاملي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی