برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بین رضایت شغلی با عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: درخشنده علي*,محمدخاني کامران
 
 *
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي هزاره سوم و علوم انساني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 

زمينه: از آنجا که نيروي انساني از حساس ترين و مهمترين منابع يک سازمان محسوب مي شود، رضايت شغلي از اهميت ويژه اي برخوردار هستند؛ زيرا رضايت شغلي علاوه بر سلامت جسمي و روحي آنها موجب افزايش بازدهي و بهره وري نيروي کار مي گردد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش ميزان رضايت شغلي و بررسي رابطه متقابل رضايت شغلي با عملکرد کارکنان است.
مواد و روش ها: روش اين پژوهش پيمايشي است و جامعه آماري تحقيق را کارکنان سازمان تامين اجتماعي استان مرکزي تشکيل مي دهند که در سال 1394 تعداد آنها 437 نفر بوده است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 136 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفي طبقه اي- نسبي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه پنج گزينه اي رضايت شغلي سوزان (2005) و پرسش نامه پنج گزينه اي عملکرد کارکنان النا (1995) بوده است. اطلاعات حاصل وارد نرم افزار آماري
spss گرديده و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي تحليل شده اند.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که رضايت شغلي و عملکرد کارکنان در سطح مطلوبي از پايايي برخوردارند. ميزان رضايت شغلي با متغيرهاي تاهل، جنسيت، سابقه، سن و تحصيلات تفاوت معناداري ندارند.
نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد بين رضايت شغلي با عملکرد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد. به طور کلي نتيجه گيري پژوهش اين است براي اين که عملکرد کارکنان افزايش يابد، مي بايست مديران بر رضايت شغلي کارکنان توجه نمايند. (
sig<0.5).

 
کلید واژه: رضايت شغلي، عملکرد کارکنان، سازمان تامين اجتماعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 1075   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی